رواداری شاقولی ستون ها

طبق بند ۱۰-۴-۶-۷ مبحث دهم، حداکثر ناشاقولی مجاز ستون‌ها تا طبقه بیستم به ازای هر طبقه برابر ۱/۵۰۰ ارتفاع و حداکثر ۲۵ میلیمتر (یک اینچ) به سمت نما و حداکثر ۵۰ میلیمتر (دو اینچ) به سمت داخل ساختمان است. مبحث دهم از طبقه ۲۰ تا ۳۶ شیب را به ۱/۱۰۰۰ به ازای هر طبقه و حداکثر به ۵۰ میلیمتر به سمت نما و ۷۵ میلیمتر به سمت داخل ناشاقولی را محدود می‌کند.

@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: