طول وصله پوششی میلگرد

طول وصله پوششی میلگرد

یکی از پرکاربردترین جزئیات اجرایی برای سازه های بتنی وصله پوششی آرماتور می باشد. محاسبه طول وصله پوششی در عین سادگی تاثیر زیادی در مقدارمیلگرد مصرفی پروژه می گذارد و بالطبع هزینه پروژه را می تواند کاهش دهد. کاملاً واضح است جداول از پیش تعیین شده بدون دانستن آرایش میلگرد ها تعیین شده اند و اجباراً از یک سری فرض های محافظه کارانه استفاده شده است و می توان با محاسبات دقیق به اعدادی به مراتب کوچکتر رسید

همواره در بین مهندسان و مجریان این طول وصله پوششی براساس ضریبی از قطر آرماتور بکار برده می شود. این ضریب از زمان های دور تا کنون از۴۰ برابر قطر آرماتور (۴۰Ф) به ۵۰ و ۶۰ برابر قطر آرماتور افزایش داده شده است در این مقاله سعی میکنیم براساس محاسبات آیین نامه ای نشان دهیم که کدامیک از این اعداد صحیح می باشد و آیا می توان برای همه المان های تیر و ستون و فونداسیون و دیوار و دال و . . . از یک ضریب مشخص استفاده نمود؟

در این مقاله که مهندس آقازاده به تفصیل به این موضوع می پردازد و می توان به عنوان یک مرجع مناسب در تهیه نقشه های سازه های بتنی قرار گیرد.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: