عدم کنترل های لرزه ای توسط Etabs

 جهت عدم کنترل ضوابط لرزه‌ای، باید در بخش تنظیمات آیین‌نامه‌ای گزینه Seismic Design Category را در یکی از حالات A، B یا C قرار داده و همچنین عدد مقابل System R را عددی کمتر مساوی ۳ قرار دهید تا ضوابط لرزه‌ای کنترل نشود.

اگر گزینه Ignore Special Seismic Load? را در حالت Yes قرار دهید تنها از ترکیب بارهای تشدید یافته صرف نظر می‌شود. البته هر یک از مواردی که صرف نظر میکنید باید بصورت دستی کنترل شود.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: