نکات تیر میان طبقه

در نرم افزار ETABS در زمانی که میان_طبقه وجود دارد ( تیر میان طبقه ، سقف میان طبقه  یا … ) از اختصاص دیافراگم_صلب به نقاط میان طبقه ، همنام با نقاط طبقه باید خودداری شود. در این حالت در صورتی که نیاز به اختصاص دیافراگم صلب به این نقاط باشد ، باید تحت یک نام دیگر و غیرمشابه با نقاط طبقه ، این موضوع انجام گیرد. در صورتی که به نقاط میان طبقه دیافراگم صلب همنام با نقاط طبقه اختصاص داده شود، جابه جایی افقی نقاط میان طبقه ، مشابه نقاط متناظر خود در نزدیکترین تراز طبقه بالای آنها میشود و این موضوع باعث تغییر در تلاشهای داخلی اعضا و در نتیجه تغییر در نتایج طراحی خصوصاً در سازه های با سیستم قاب_خمشی میشود. این موضوع به طور مثال در دو شکل زیر که مربوط به نتایج آرماتورهای طولی تیرها و ستونهای یک سازه بتنی با سیستم قاب خمشی است، نمایش داده شده است. یکی از حالات ، مربوط به حالتی است که به نقاط میان طبقه ، دیافراگم صلب اختصاص داده نشده است و حالت دیگر ، مربوط به همان سازه است که به نقاط میان طبقه دیافراگم صلب  همنام با نقاط طبقه اختصاص داده شده است

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: