کنترل های طراحی ساختمان در Etabs

مهمترین کنترلهایی که هنگام طراحی سازه در دفترچه محاسبات باید انجام شود عبارتند از:

۱-محاسبه و کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقات سازه(ِDrift)

۲-محاسبه و کنترل ضریب بزرگ نمایی(Aj) – کنترل نامنظمی پیچشی(زیاد و شدید) – کنترل نامنظمی در پلان

۳-محاسبه و کنترل لنگر واژگونی ناشی از زلزله طبق آئین نامه ۲۸۰۰

۴-محاسبه و توزیع نیروی برش ناشی از زلزله طبق آئین نامه۲۸۰۰

۵-محاسبه و کنترل دقیق شاخص پایداری سازه طبق آئین نامه ۲۸۰۰

۶-محاسبه و کنترل دقیق مهارشده بودن سازه از طریق محاسبه ضریب پایداری سازه مطابق مبحث نهم ۱۳۹۲ (ساختمانهای بتنی)

۷-کنترل منظم بودن سازه از نظر مرکز جرم و مرکز سختی طبق آئین نامه ۲۸۰۰

drift

 

etabs

  

دفترچه محاسبه

 

شاخص پایداری

 

ضریب بزرگنمایی

 

ضریب پایداری

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: