مفهوم روش تحلیل مستقیم direct analysis

مفهوم روش تحلیل مستقیم direct analysis

در ویرایش جدید AISC (ویرایش ۲۰۰۵ به بعد) روش جدیدی تحت عنوان روش تحلیل و طراحی مستقیم در کنار روش‌های طراحی تنش مجاز و حالات حدی ارائه شده است. در این روش اثرهای ثانویه، تنش‌های پسماند و خطاهای هندسی بطور مستقیم در تحلیل لحاظ می‌شوند. بدین معنی که در این روش می‌توانید مقدار ضریب طول موثر را برابر یک در نظر بگیرید. در این روش از ضریب طول موثر استفاده نمی‌شود. ویرایش چهارم مبحث دهم (بند ۱۰-۲-۱-۵) نیز این روش را به رسمیت می‌شناسد. این روش هیچ محدودیتی ندارد. در این روش بایستی:

۱) آثار نواقص هندسی (شامل کجی و ناشاقولی) در تحلیل مرتبه دوم منظور گردد.

۲) تحلیل سازه از نوع تحلیل مرتبه دوم باشد.

۳) تحلیل مرتبه دوم براساس سختی کاهش یافته اعضا صورت گیرد.

برای سازه‌های بتنی که برای آنها از ترک خوردگی در تحلیل استفاده می‌شود، در اینجا نیز به نوعی اثر کاهش سختی مقاطع نیز در تحلیل در نظر گرفته می‌شود. روش مستقیم در دو حالت سختی کاهش یافته و سختی متغییر قابل انجام است. سختی خمشی کاهش یافته EI* باید در همه اعضایی که سختی خمشی آنها در پایداری سازه مشارکت می‌کند، به جای سختی عادی آنها بکار رود. در تحلیل و طراحی به روش مستقیم برای تعیین مقاومت مورد نیاز در تحلیل مرتبه دوم باید به شرح زیر از ضرایب کاهش سختی استفاده شود.

۱) ضریب کاهش ۰٫۸ برای کلیه سختی‌هایی که پایداری سازه موثرند.

۲) علاوه بر ضریب کاهش ۰٫۸، یک ضریب کاهش اضافی tb نیز به شرح زیر در سختی خمشی اعضایی که در پایداری سازه موثر هستند. این مقدار می‌تواند مقداری ثابت و یا متغییر (رابطه زیر) داشته باشد.

 

توجه شود که نیازی به کاهش سختی در کنترل جابجایی سازه نیست.

 

@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: