در مورد مقاطع دوبل با ورق تقویت باید به نکات زیر توجه نمود : 1- طبق بند 10-2-2-2-2 الف یکی از شرایط اینکه مقطع ، فشرده لحاظ گردد اینست که اتصال بال به جان یا جانها به صورت سرتاسری و پیوسته باشد؛ بر این اساس برای مقاطع دوبل با ورق تقویت ، اگر دنب ...

ادامه مطلب

یک مثال کامل از طراحی اتصال فلنجی ساده End Plate ...

ادامه مطلب

بتن ریزی در شرایطی با تراکم آرماتور ها زیاد در: آرماتور بندی, بتن  برای بهبود بتن‌ریزی در قطعات بتنی که تراکم آرماتور در آنها زیاد است، پیشنهاد‌های زیر ارائه می‌گردد: ۱- افزایش قطر آرماتورها (معادل سازی آنها). بدین صورت که سطح مقطع آرماتورهای مو ...

ادامه مطلب

دانلود فایل صوتی ...

ادامه مطلب

اثر زلزله بر سازه شامل مولفه های سه گانه شتاب در دو جهت افقی و یک جهت قائم است. همانطور که زلزله باعث اعمال شتاب و جابه جایی سازه در جهات اصلی افقی میشود، در جهت قائم نیز به سازه شتاب و جابه جایی اعمال مینماید. مولفه های شتاب قائم زلزله بعضاً اع ...

ادامه مطلب

سازه دو نوع رفتار دارد. رفتار استاتیکی و رفتار دینامیکی. در رفتار استاتیکی ،سازه  تحت بارهای وارده به یک نقطه تعادل رسیده است و در آن نقطه ، نسبت به وضعیت اولیه فقط یک جابه جایی دارد و حرکت دیگری ندارد. در حالت دینامیکی ، سازه تحت بارهای وارده ب ...

ادامه مطلب

قبل از اقدام به مقاوم سازی حتماً دقت گردد که مطابق بند 9-10-8-6 مبحث_نهم میتوان با انجام آزمایش مغزه_گیری و تامین مقاومت متوسط به اندازه 85 درصد مقاومت مورد نظر ( به شرطی که مقاومت_فشاری هیچیک از نمونه ها کمتر از 75 درصد مقاومت مورد نظر نباشند و ...

ادامه مطلب

تدریس خصوصی اتوکد AutoCAD در تهران مهندس علیرضا خویه تماس: 09120453389 ...

ادامه مطلب

تحلیل و طراحی یک پروژه با برنامه ETABS برای تحلیل و طراحی یک پروژه با برنامه     ETABS باید ابتدا مقدار بار مرده(کف،دیوارها،پله و..)و باز زنده طبقات را بدست آورده. بارگذاری زلزله را انجام دهید و ضریب زلزلهC را بدست آورید.سپس به اجرای برنامه بپرد ...

ادامه مطلب

بارگذاری نامتوازن برف برای بامهایی با شیب حداقل دوطرفه اعمال میشود. یعنی بامهایی که حداقل دارای دو شیب متفاوت در دو جهت هستند. سوله ها عمدتاً شامل این بارگذاری نامتوازن هستند. این بارگذاری اثر اعمال باد بر بار برف و جابه جایی بخشی از بار برف از ...

ادامه مطلب