این دو روش شباهتهای زیادی با هم دارند و شاید نتوان تمایز دقیقی بین این دو بیان کرد. در روش مقاومت_نهایی بارهای وارد بر سازه تحت اثر ضرایب اطمینان افزایش داده میشوند و سازه تحت این بارهای افزایش یافته تحلیل میگردد و مقاومت مورد نیاز سازه تحت این ...

ادامه مطلب

اول باید در نظر داشت که برای تمامی سازه ها استفاده از روش #تحلیل_دینامیکی طیفی یا تاریخچه زمانی مجاز میباشد و در نتیجه صرفنظر از اینکه برای سازه، روش تحلیل_استاتیکی مجاز باشد یا خیر، میتوان دریفت سازه را به یکی از روشهای دینامیکی محاسبه و کنترل ...

ادامه مطلب

این موضوع سلیقه ای است. میتوانید کل دیوارها و ستونهای متصل به آنها که عملکرد یکپارچه ای دارند را تحت یک نام مشترک به صورت Pier تعریف کنید و یا میتوانید هر دیوار_برشی را به صورت مجزا تحت یک نام مجزا به صورت Pier تعریف نمایید. برای ستونهای متصل به ...

ادامه مطلب

در ETABS و SAFE فعلاً گزینه ای که بتواند خصوصیات دال مجوف را به صورت کامل در مدل در نظر بگیرد، وجود ندارد و به همین جهت در مدلسازی از گزینه های نزدیک به آن استفاده میکنیم. استفاده از گزینه هایی که حالت توزیع بار دوطرفه داشته باشند، میتواند برای ...

ادامه مطلب

در برنامه ETABS طول المان مرزی دیوار برشی، با LBZ نشان داده می‌شود. بخش 18.10.6 آیین‌نامه ACI318-14 به تعیین طول المان مرزی دیوار برشی پرداخته است. برنامه ETABS وقتی مقدار تنش در دورترین تار از 0.15fc بیشتر شود، طول المان مرزی برای آن دیوار در ن ...

ادامه مطلب

امید علیانپور: در Safe 2016 چهار نوع تحلیل در خصوص دالهای بتن مسلح انجام میشود -Liner : یک نوع تحلیل معمولی که صرفا اجمالی بوده وجهت یک برسی کلی توسط طراح سازه است . این سطح از تحلیل در مقاصد طراحی توسط ایین نامه ها غیرقابل پذیرش است   -Non ...

ادامه مطلب

توضیح دستور Automatic Frame Subdivide: در حین تحلیل برنامه ETABS بصورت خودکار المان‌های قابی را (مثل تیر، ستون و یا مهاربند) مشبندی میکند. بدین معنی که اگر نیاز به ایجاد گره داشته باشند، بدون دخالت کاربر، این کار انجام میشه. در صورتی که شما به ه ...

ادامه مطلب

توضیح دستور Point Springs: با استفاده از این دستور و با انتخاب نقاط دلخواه با استفاده از مسیر Assign Menu > Joint/Point > Point Springs میتوانید یک فنر را بصورت انتقالی یا دورانی به یک گره اختصاص دهید. در صورتی که سختی فنر را عدد بالایی قر ...

ادامه مطلب

توضیح دستور Additional Point Mass: در صورتی که قصد انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی یا طیفی را داشته باشید، میتوانید مشخص کنید که جرم سازه براساس بارهای وارده بر آن و یا جرم های اختصاص داده شده بر آن محاسبه شوند. رابطه بین جرم و وزن بصورت W=mg ...

ادامه مطلب

مواد مختلف در اثر تغییر جهت رو از خود کاهش تنش سیلان نشـان مـی دهنـد. پدیـده کـاهش اسـتحکام تسلیم در اثر اعمال بار در جهت مخالف، اثر باوشینگر نامیده مـی شـود .اثـر باوشـینگر مـی توانـد نتـایج  مهمی در شکل دهی فلزات مانند خمکاري یا نورد داشته باش ...

ادامه مطلب