مشاوره پایان نامه ی خرابی پیشرونده

مشاوره در زمینه ی خرابی پیشرونده progressive collapse در نرم افزارهای Etabs – SAP2000 – Perform3D – OpenSees 

مهندس سامان پاداش پور – کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

تلفن تماس: 09109900701

 

مشاوره به شکل تلفنی و حضوری صورت می گیرد

هرینه ی هر ساعت مشاوره تلفنی : 60 هزار تومان

هرینه ی هر ساعت مشاوره حضوری: 80 هزار تومان