بارگذاری مثلثی
  •  برای اعمال بار با توزیع غیر یکنواخت بر سطوح در برنامه ETABS می‌توان از ترفندها مختلفی استفاده نمود. معمو ...

     برای اعمال بار با توزیع غیر یکنواخت بر سطوح در برنامه ETABS می‌توان از ترفندها مختلفی استفاده نمود. معمولا از این توزیع غیر یکنواخت برای اعمال بارهای جانبی خاک استفاده می‌شود. یک راه اولیه و ساده این ...

    ادامه مطلب