وصله ستون فولادی
  • جزییات مورد قبول برای وصله ستونها شكل الف: اتصال مستقیم بال با جوش لب به لب و اتصال جان با ورق وصله در مو ...

    جزییات مورد قبول برای وصله ستونها شكل الف: اتصال مستقیم بال با جوش لب به لب و اتصال جان با ورق وصله در مواردی مورد استفاده قرار میگیرد که ارتفاع جان دو نیمرخ ستون یکی باشد. از این وصله در ستون های سبک ...

    ادامه مطلب