علامت مثبت یا منفی زلزله جهت قائم

علامت مثبت یا منفی زلزله جهت قائم

بستگی به نوع حالت بار قائم زلزله دارد. اگر بار قائم زلزله مربوط به طره باشد، در همه ترکیب بارها با علامت مثبت ( جهت رو به پایین ) اعمال میشود و در یک ترکیب بار هم بدون حضور بقیه حالات بارها با علامت منفی ( رو به بالا ) به کار برده میشود. اگر بار قائم زلزله مربوط به بقیه حالات باشد، در همه ترکیب بارها یک بار با علامت مثبت و یک بار با علامت منفی ظاهر میشود؛ البته میتوان برخی از ترکیب بارها که بحرانی نیستند را حذف نمود و در نهایت به این شکل عمل کرد که در ترکیب بارهای شامل بار مرده و زنده و زلزله با علامت مثبت ( رو به پایین ) و در ترکیب بارهای شامل بار مرده و زلزله با علامت منفی ( رو به بالا ) آن را به کار برد. دّر ترکیبات بارگذاری مربوط به طراحی_پی ( چه مربوط به کنترل تنش در زیر فونداسیون و چه مربوط به طراحی فونداسیون ) اثر بار قائم زلزله فقط با علامت مثبت ( رو به پایین ) لحاظ میگردد.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: