طبقه ی ضعیف

طبقه ی ضعیف

طبق ۲۸۰۰ داریم:
در مواردی که مقاومت جانبی طبقه از ۸۰% مقاومت جانبی طبقه روی خود کمتر باشد، چنین طبقه‌ای اصطلاحاً طبقه ضعیف نامیده میشود. در مواردی که مقدار فوق به ۶۵% کاهش یابد به آن اصطلاحاً طبقه «خیلی ضعیف» توصیف میشود.
طبق ASCE7-10:

Discontinuity in Lateral Strength–Weak Story Irregularity: Discontinuity in lateral strength–weak story irregularity is defined to exist where the story lateral strength is less than 80% of that in the story above. The story lateral strength is the total lateral strength of all seismic-resisting elements sharing the story shear for the direction under consideration. story lateral strength is less than 65% of that in the story above.

در آیین‌نامه‌ها (AISC) در ارتباط با تعیین مقاومت جانبی قاب خمشی و قاب مهاربندی شده همگرا توضیحاتی داده شده است لیکن تعیین این مورد برای سیستم‌های دیگر دارای ابهاماتی است. مطابق شکل زیر، در قاب خمشی دو مکانیزم را میتوان متصور شد، در شکل (a) ستون‌ها جاری شده اند. این حالت (ستون ضعیف تر از تیر) در قاب خمشی ویژه فولادی و بتنی ممنوع است. شکل (b) درست نیست. زیرا برای مکانیزم شدن یک طبقه، جاری شدن تیرهای آن کافی نیست و بایستی تمام تیرها جاری شوند.

در قاب‌های خمشی ایجاد طبقه ضعیف در اثر کمترین ظرفیت‌های برشی و خمشی ستون‌ها است. بطور کلی برای تعیین مقاومت یک طبقه می‌توان از تحلیل بارافزون، ظرفیت جانبی یک طبقه را تعیین نمود.
منبع: کانال دکتر علیرضایی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: