المان Stiff در طراحی فونداسیون ها

علت استفاده از المان Stiff در طراحی فونداسیون های در نرم افزار SAFE2016 چست

در پاسخ به این سوال باید به مقطع بحرانی خمش در انواع حالات اشاره کنیم. مطابق شکل (۱) به عنوان مثال برای ستون های بتنی مقطع بحرانی خمش در بر ستون خواهد بود و نیازی نیست لنگر حداکثر را در مرکز ستون برداشت و طراحی آرماتور را برای آن انجام داد.

برای اعمال و تعریف این اثر در طراحی پی ها (نواری، گسترده، منفرد) در نرم افزار SAFE2016 می توان از المان Stiff استفاده کرد. این المان که یک المان صلب خواهد بود باید برابر ضخامت پی تعریف و مدل سازی گردد. ابعاد این المان صلب نیز باید برابر ابعاد توزیع بار باشد که ابعاد توزیع بار برای حالات مختلف در شکل (۱) نمایش داده شده است. به عنوان مثال برای ستون های بتنی، ابعاد این المان برابر ابعاد ستون مورد نظر خواهد بود.

با اضافه کردن المان Stiff همانطور که در شکل (۲) نمایش داده شده است لنگر خمشی حداکثر در بر ستون اتفاق می افتد (و نه مرکز ستون) و به نوعی اثر گفته شده را به درستی شبیه سازی میکند. توجه کنید که مطابق شکل (۲) سمت راست، نیازی نیست که لنگر خمشی حداکثر در مرکز ستون باشد و طراحی آرماتور را برای آن انجام داد!

این کل داستانی است که ما از المان Stiff استفاده میکنیم.

توجه کنید که این المان موجب افزایش لنگر نامتعادل برای کنترل برش پانچ خواهد شد!

منبع:@costbook

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: