طراحی دیوار برشی ویژه در Etabs

طراحی دیوار برشی ویژه در Etabs

طرح دیوارهای ویژه برای برش توسط نرم افزار ETABS (در همه نسخه ها و خصوصاً نسخه های جدید ۱۶ و ۱۷) اشتباه است و در خلاف جهت اطمینان طرح می شود. مهندسین طراح لازم است برای برش، این دیوارها را به صورت دستی محاسبه کننند.

برای طراحی برشی دیوارهای ویژه باید از ضوابط ACI318-14 در فصل ۱۸ استفاده شود. رابطه مورد استفاده برای محاسبه مقاومت برشی دیوار طبق شکل (۱) در زیر می باشد. اما نرم افزار ETABS با کمال تعجب ایرادات زیر را در محاسبه این مقدار خواهد داشت:

 

در محاسبه رابطه شکل (۱) که برای دیوارهای برشی ویژه است، ضریبی تحت عنوان “الفا” دیده می شود که به نسبت ارتفاع کل دیوار به طول دیوار (hw/Lw) باید تعیین گردد. این ضریب طبق مراجع برای در نظر گرفتن تفاوت های بین ترک های خمشی-برشی در دیوارهای لاغر و ترک خوردگی جان دیوار در دیوارهای کوتاه است که رابطه آن در شکل (۱) نمایش داده شده است. اما در کمال تعجب این نرم افزار برای محاسبه hw ارتفاع هر طبقه را در نظر می گیرد و پیرو آن ضریب الفا در اکثر مواقع اشتباه و بیشتر از مقدار مقرر شده توسط آیین نامه منظور می گردد.

نرم افزار علاوه بر اینکه از روابط فصل ۱۱ برای محاسبه مقاومت برشی دیوار ویژه استفاده می کند، در نهایت قاعدتاً باید حداقل مقدار مقاومت برشی در نظر گرفته شود که اگر چنین بود می توانستیم آن را به طور محافظه کارانه و البته با اصلاح ضریب الفا بپذیریم. اما متاسفانه اینگونه نیست و در اکثر موارد اصلا رابطه فصل ۱۸ که رابطه اصلی است مورد استفاده قرار نمی گیرد!!

 

 

 

جمع بندی:
متاسفانه نرم افزار ETABS در طرح برشی دیوارهای ویژه به خوبی عمل نمی کند و گاها ظرفیت برشی دیوار را تا دوبرابر بیشتر از حد مجاز منظور می کند. لذا چنانچه قصد طراحی این نوع دیوارها را دارید، حتماً به صورت دستی طبقه رابطه فصل ۱۸ آیین نامه ACI318-14 مقاومت برشی بتن را محاسبه و آرماتورهای برشی (افقی) دیوار را طراحی نمایید.

منبع:@costbbok

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: