بارگذاری نامتوازن برف

بارگذاری نامتوازن برف

بارگذاری نامتوازن برف برای بامهایی با شیب حداقل دوطرفه اعمال میشود. یعنی بامهایی که حداقل دارای دو شیب متفاوت در دو جهت هستند. سوله ها عمدتاً شامل این بارگذاری نامتوازن هستند. این بارگذاری اثر اعمال باد بر بار برف و جابه جایی بخشی از بار برف از سمت رو به باد به سمت پشت به باد را در نظر میگیرد. این بارگذاری مطابق بند ۶-۷-۸-۱ مبحث_ششم انجام میشود. بار نامتوازن برف در بامهای دندانه ای مطابق بند ۶-۷-۸-۳ انجام میگیرد. بام دندانه ای بامی است که دارای شیبهای متقابل میباشد و این شیبها در قسمت قعر خود به هم متصل میشوند و تشکیل قسمت هایی V شکل میدهند. سوله هایی که بام آنها دارای دو شیب بوده و شیب در محل تاج ( قسمت بالا ) به هم میرسند، شامل این بند نیسند. اما اگر بام سوله بیشتر از دو شیب داشته و این شیبها علاوه بر نقطه تاج در قعر نیز دارای تداخل باشند، باید علاوه بر بار نامتوازن مربوط به بامهای دو یا چند شیب ، بار نامتوازن مربوط به بامهای دندانه ای نیز به آن اعمال گردد و نهایتاً تحت بحرانی ترین حالت، سازه طراحی گردد. بار نامتوازن مربوط به بام های دندانه ای مربوط به لغزش برف از سمت تاج به سمت قعر شیب است. به این ترتیب بار برف در قسمت تاج کاهش یافته و در قسمت قعر افزایش می یابد. اما بار نامتوازن مربوط به بامهای دو یا چند شیب مربوط به اثر باد است که بخشی از بار برف یک شیب که رو به باد است را به طور کامل به شیب دیگر بام که پشت به بام است منتقل میکند. در این حالت هر کدام از شیبها خود دارای بار متوازن هستند اما مقادیر این بارها برای هر شیب با هم متفاوت است. اما بار نامتوازن مربوط به بامهای دندانه ای در هر سطح شیبدار خود از سمت تاج به سمت قعر متفاوت است و حالت ذوزنقه ای دارد.

بارگذاری جزیی برف مطابق بند ۶-۷-۷ مبحث ششم انجام میشود. این بارگذاری در حالتی دارای اهمیت است که تیرهای طبقه بام حالت پیوسته داشته و یا اینکه به ستون ها اتصال گیردار داشته باشند؛ به اینگونه که کاهش بار برف در دهانه مقابل بتواند باعث افزایش لنگر خمشی در وسط دهانه مورد نظر گردد. این موضوع به نوعی مشابه بارگذاری نامتوازن بار زنده است. حالاتی که لازم است برای این موضوع در بارگذاری سقف بام در نظر گرفته شود در بند ۶-۷-۷ بیان شده است. برای سادگی و در جهت اطمینان میتوان لنگر خمشی ناشی از بار برف را در تیرها با فرض اتصالات مفصلی در دو انتها به دست آورد. در نرم افزار ETABS این موضوع با استفاده از ضریبی تحت نام Pattern Live Load Factor در تنظیمات کلی طراحی ، انجام میگیرد. این ضریب به صورت پیش فرض برابر ۰٫۷۵ است که باعث میشود لنگر خمشی ناشی از بار زنده ( در اینجا بار برف در صورتی که به صورت بار زنده تعریف گردد ) با فرض اتصال مفصلی دو انتهایی تیر محاسبه شده و چون این بارگذاری حالت اتفاقی دارد و نه دائمی ، یک ضریب کاهش ۰٫۷۵ در آن ضرب گردد. در جهت اطمینان میتوان این ضریب را برابر ۱ وارد نمود. اما به نظر میرسد که چون این روش اساساً محافظه کارانه میباشد و منطبق بر ضابطه بند ۶-۷-۷ نیست، بهتر است همان ضریب پیش فرض ۰٫۷۵ مورد قبول قرار گیرد. برای اینکه این روش در نرم افزار اعمال گردد، باید بار برف در حالت بار زنده بام اعمال گردد.
منبع: @jafariar

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: