طول المان مرزی در Etabs

طول المان مرزی در Etabs

در برنامه ETABS طول المان مرزی دیوار برشی، با LBZ نشان داده می‌شود. بخش ۱۸٫۱۰٫۶ آیین‌نامه ACI318-14 به تعیین طول المان مرزی دیوار برشی پرداخته است. برنامه ETABS وقتی مقدار تنش در دورترین تار از ۰٫۱۵fc بیشتر شود، طول المان مرزی برای آن دیوار در نظر نگرفته و در حالتی که این تنش از ۰٫۱۵fc بیشتر شود، طول المان مرزی را مطابق با ضوابط بند ۱۸٫۱۰٫۶٫۳ آیین‌نامه ACI318-14 محاسبه می‌کند. این محاسبات برای هر یک از ترکیب بارها بصورت جداگانه انجام خواهد شد. برنامه مقدار جابجایی دیوار δu که از حاصل ضرب جابجایی ایجاد شده تحت ترکیب بار مورد نظر در ضریب Cd بدست می‌آید.

در حالتی که تنش فشاری حداکثر در تاری از دیوار از ۰٫۲fc بیشتر شود، نیاز به المان مرزی است. همچنین وقتی که عمق محور خنثی محاسبه شده از بارهای ضریبدار از رابطه زیر بیشتر شود، نیاز به المان مرزی است:

c>(lw)/(600(1.5* δu /hw))

طبق آیین‌نامه ACI318-14 مقدار نسبت δu/hw نباید کمتر از ۰٫۰۰۵ باشد.

Ratio δu/hw shall not be taken less than 0.005.

در صورت نیاز به المان مرزی، طول المان مرزی LBZ توسط رابطه زیر محاسبه می‌شود:

LBZ=max(c/2,c-0.1Lw)

ACI318-14: The boundary element shall extend horizontally from the extreme compression fber a distance at least the greater of c – ۰٫۱ℓw and c/2, where c is the largest neutral axis depth calculated for the factored axial force and nominal moment strength consistent with δu.

LBZ=Horizontal length of the boundary zone at each end of a wall pier.

* برای تحلیل دقیقتر مدل، دیوارها به نحو مناسبی مشبندی شوند.

* برای مدلسازی پوسته دیوار میتوان از المانهای با رفتار درون صفحه (Membrane Elements) یا با رفتار درون و بیرون صفحه (Shell Element) استفاده نمود.

 

نویسنده: دکتر علیرضایی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: