تعریف دال مجوف در Etabs , SAFE

تعریف دال مجوف در Etabs , SAFE

در ETABS و SAFE فعلاً گزینه ای که بتواند خصوصیات دال مجوف را به صورت کامل در مدل در نظر بگیرد، وجود ندارد و به همین جهت در مدلسازی از گزینه های نزدیک به آن استفاده میکنیم. استفاده از گزینه هایی که حالت توزیع بار دوطرفه داشته باشند، میتواند برای مدلسازی دال مجوف مناسب باشد. این مدل میتواند به صورت Slab یا Waffle باشد. در هر صورت به دلیل تفاوت در وزن و سختی این گزینه ها با مقدار مورد نظر برای دال مجوف ، باید به نحوی این اختلاف از طریق تغییر در بار مرده سقف و ضرایب اصلاح سختی ، اصلاح گردد. مثلاً میتوان از مصالحی با وزن مخصوص صفر برای سقف استفاده کرد و کل بار مرده را به سقف به صورت جداگانه اعمال کرد. برای سختی دال نیز در حالتی که طراحی سازه در برابر بارهای جانبی و همچنین محاسبه دریفت سازه مد نظر است، میتوان سختی المان سقف را صفر کرد و در حالتی که طراحی در برابر بارهای ثقلی مد نظر است، ضریب اصلاح سختی را به گونه ای در نظر گرفت که سختی به دست آمده برای دال توپر یا وافل ، با حالت دال مجوف تقریباً یکسان گردد.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: