ضریب ترک خوردگی دیوارهای برشی

ضریب ترک خوردگی دیوارهای برشی

موضوع ضریب ترک خوردگی دیوارهای برشی برای سختی خارج از صفحه به صراحت در مبحث_نهم یا ACI ذکر نشده است. طبعاً وقتی که یک دیوار ترک نخورده باشد، مفهوم آن عدم رسیدن تنشهای برآیند ناشی از تمامی تلاشهای موثر بر دیوار به مقدار تنش ترک خوردگی است و طبعاً برای سختی خارج از صفحه نیز این وضعیت وجود دارد. اما باید توجه نمود که سختی خارج از صفحه دیوار باعث میشود که دیوار در تحمل نیروهای جانبی جهت متعامد نیز مشارکت داشته باشد. طبق تعریف ،دیوار برشی عنصر سازه ای است که عمدتاً تحت نیروهای جانبی داخل صفحه خود میباشد. تحمل بارهای جانبی جهت متعامد به نظر میرسد که با فرضیات این سیستم همخوانی لازم را ندارد. البته در عمل به طور طبیعی بخشی از نیروهای متعامد توسط این دیوارها با سختی خارج از صفحه تحمل میشود. اما باید توجه نمود که برای تحمل این نیروها، شکلپذیری لازم در دیوار برشی پیش بینی نشده است. ضوابط شکلپذیری در دیوارها عمدتاً با این فرض است که نیروی جانبی در صفحه خود دیوار باشد. عدم وجود شکلپذیری لازم برای تحمل نیروهای عمود بر صفحه دیوار، باعث میشود که ظرفیت دیوار در جهت متعامد بیشتر از حالت واقعی تخمین زده شود. قسمتهای میانی دیوار ( خارج از ناحیه #المان_مرزی ) فاقد محصورشدگی لازم در آرماتورها جهت تامین شکلپذیری لازم هستند. به بیان ساده شده قسمتهای میانی در جهت متعامد دیوار ، مشابه ستونهایی هستند که ضوابط شکلپذیری در آنها رعایت نشده است. در صورتی که نیروی زیادی در این بخش ایجاد شود، احتمال کمانش میلگردها و کاهش ظرفیت دیوار برای آن جهت وجود دارد. بر این اساس توصیه میشود که ضریب اصلاح سختی خمشی برای خمش خارج از صفحه ، ضریب بزرگی در نظر گرفته نشود. استفاده از ضریب ۰٫۳۵ برای این قسمت و یا کمتر به نظر میرسد که برای این سختی ها مناسب باشد. البته باید توجه داشت که حذف کامل این سختی با توجه به اینکه دیوار در عمل این سختی را نیز دارد و مقداری نیرو ولو اندک در جهت متعامد در آن ایجاد میشود ، توصیه نمیگردد؛ خصوصاً برای ترکیب بارهای ثقلی که احتمال ترک خوردگی دیوار کم میباشد، وجود این #سختی در آنالیز ، به جهت لحاظ کردن خمش خارج از صفحه در طرح دیوار ضروری به نظر می آید.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: