پدیده پینچینگ

پدیده پینچینگ

پدیده پینچینگ به لاغر شدن منحنی چرخه ای یک عضو سازه ای گفته میشود. در این حالت سطح زیر منحنی در سیکل های بالا افت پیدا کردن و مقداری افت مقاومت و سختی نیز در نمودار حاصل شده و به نوعی شیب منحنی نیرو-جابجایی کم میشود. این پدیده نامطلوب بوده و باعث کاهش اتلاف انرژی در سیکل های بالا میشود. نمونه بارز این پیدیده در مهاربندهای همگرای صرفا کششی رخ میدهد. در شکل زیر یک نمونه نشان داده شده است.

پدیده پینچینگ
One explanation of pinching effect : delayed crack closure. Following characteristics could be inferred at the circumstance of low axial compressive ratio: Accumulated unrecovered concrete deformation under compression; Accumulated unrecovered steel deformation under tension; Member tends to elongate. Keyword: mismatch. Explanation.
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: