اصلاح نامنمظی پیچشی

اصلاح نامنمظی پیچشی

نامنمظی_پیچشی عمدتاً ناشی از فاصله زیاد بین مرکز_جرم و  مرکز_سختی میباشد و لزوماً با انجام تحلیل_دینامیکی رفع نمیشود. تحلیل دینامیکی تنها باعث تغییر در نحوه توزیع نیرو در سازه میشود و باعث تغییر در موقعیت مرکز سختی و مرکز جرم طبقات نمیشود. انجام تحلیل دینامیکی میتواند موجب تغییراتی در نسبت جابه جایی ماکسیمم به جابه جایی متوسط طبقات بشود ولی این تغییرات زیاد نیست و ممکن است بعضاً در جهت افزایش این نسبت باشد.

برای اصلاح نامنظمی پیچشی در درجه اول باید عناصر مقاوم جانبی را به صورت متقارن یا تقریباً متقارن در پلان توزیع کرد. اما این موضوع وابسته به مسایل معماری است و اکثر مواقع محدودیتهای معماری مانع این موضوع میگردد. ولی با این وجود با انجام برخی اقدامات میتوان تا حدی این نامنظمی را کاهش داد. تقویت عناصر مقاوم جانبی در راستایی از پلان که جابه جایی جانبی  ، زیاد است و بالعکس آن تضعیف و یا حذف عناصر مقاوم جانبی در سمت دیگر پلان که جابه جایی جانبی در آن سمت پلان کمتر است ، استفاده از سیستم های با نامعینی بالا مثل قابهای خمشی که در آنها امکان توزیع مناسبتر عناصر مقاوم جانبی در سازه های با محدودیتهای معماری را میدهد، از جمله  معدود راههای کاهش نامنظمی پیچشی در سازه است. باید توجه نمود که بعضاً حذف یکی از عناصر مقاوم جانبی و یا حتی مفصلی کردن برخی اتصالات در قابهای خمشی  ( مثلاً تبدیل تیر بتنی به تیر فولادی مفصلی ) خود میتواند در جهت بهبود رفتار لرزه ای سازه و کاهش نامنظمی پیچشی عمل نماید.

منبع: @jafariar

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: