بارگذاری پله در Etabs

بارگذاری پله در Etabs

بطور کلی انتخاب نحوه اعمال بار راه پله در مدلسازی بر عهده طراح و بایستی متناسب با شرایط مرزی واقعی سازه انجام شود.
در پله‌های دو طرفه:
– اگر راه پله بصورت فولادی اجرا می‌شود: شمشیری پله در تراز طبقه به تیر بتنی تراز طبقه توسط یک ورق انتظار متصل می‌شود. در این حالت می‌توان نصف بار روی شمشیری پله را بصورت متمرکز به محلی که ورق قرار می‌گیرد، اعمال نمود. البته اعمال بار معادل بصورت گسترده خطی نیز اشکال ندارد. در تراز نیم طبقه دو روش می‌توان متصور شد، یا اینکه شمشیری به یک ستونک که به تراز طبقه متصل شده بار خود را اعمال نماید. در اینحالت نصف بار شمشیری باید به تراز همان تیر که ستون روی آن قرار گرفته اعمال شود. همچنین می‌توان در تراز نیم طبقه از یک تیر فولادی با اتصال مفصلی استفاده نمود. در این حالت بایستی تیر فولادی را در تراز نیم طبقه مدل نمود و بار شمشیری را بر آن اعمال کرد.

– اگر راه پله بصورت بتنی اجرا شود: در این حالت بایستی نصف بار شمشیری به تراز طبقه و نصف دیگر آن به تیر تراز نیم طبقه اعمال نمود. همچنین تیر بتنی تراز نیم طبقه به سبب تغییر سختی که ایجاد می‌نماید را بایستی مدل نمود. نصف دیگر بار رمپ راه پله به این تیر اعمال می‌شود.

در پله‌های سه و چهار طرف:
– اگر راه پله بصورت فولادی اجرا می‌شود: اتصالات شمیری‌ها به اسکلت بصورت مفصلی بوده و بایستی در جایی که شمشیری به اسکلت متصل شده، سهمیه بار دریافت شده را بصورت متمرکز به همان موضع اعمال نمود.
– اگر راه پله بصورت بتنی اجرا می‌شود: مطابق شکل زیر احتمالا نیاز به کنسول‌هایی جهت اتصال رمپ راه پله به اسکلت وجود خواهد داشت. در این حالت بایستی این کنسول‌های کمکی را مدل سازی نمود و سهمیه بار رسیده به آنها را بصورت گسترده خطی بر روی آنها اعمال نمود.

مدلساززی پله در Etabs
مدلساززی پله در Etabs

 

 

منبع: کانال دکتر علیرضایی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: