بررسی پارامتر های مختلف بر طیف پاسخ زلزله

عوامل مختلفی بر روی طیف های زلزله موثر می باشد و هدف ما،
بررسی نحوه ی تاثیر این عوامل بر روی طیف های زلزله می باشد.

مهمترین این موارد به شرح زیر می باشد:

۱- نوع خاک منطقه

۲- بزرگی زلزله (ریشتر)

۳- مکانیزم نوع گسل

۴- فاصله

۵- مدت زمان

در این پروژه تاثیر چهار عامل اول را بر روی طیف های
پاسخ بررسی میکنیم

دریافت فایل

عنوان: بررسی پارامتر های مختلف بر طیف پاسخ زلزله
حجم: ۱٫۱۶ مگابایت
توضیحات: بررسی پارامتر های مختلف بر طیف پاسخ زلزله

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: