برش پایه در تحلیل دینامیکی طیفی

برش پایه در تحلیل دینامیکی طیفی

دلایل کم بودن برش پایه در تحلیل دینامیکی طیفی

اگر پس از انجام تحلیل دینامیکی طیفی مشاهده کردید که برش پایه حاصل از تحلیل دینامیکی بسیار کم و در حد صفر می باشد، این موارد را درنظر بگیرید:

  1.  در تعریف طیف ها بعضاً ممکن است به واحد برنامه توجهی نشود و مقدار g ( شتاب جاذبه ) با واحد اشتباهی به برنامه در قسمت scale factor اعمال گردد که ممکن است نتیجه آن برش پایه خیلی زیاد یا خیلی کم گردد.
  2.  در اختصاص یا اصلاح تکیه گاه ها در تراز فونداسیون ( Base ) بعضاً به جای انتخاب نقاط این تراز ، این انتخاب در حالت All Storey انجام شده و کل نقاط طبقات نیز انتخاب شده و به آنها تکیه گاه اختصاص داده میشود. نتیجه ، این میشود که سازه عملاً فاقد مودهای نوسانی بوده و نیروی اندکی در تکیه گاه ها ایجاد میشود.
  3.  در معرفی مشخصات مصالح  و یا ابعاد مقاطع و یا بارگذاری ممکن است واحد اشتباهی انتخاب شود  که منجر به سازه با سختی غیرواقعی خیلی کم یا زیاد  یا جرم لرزه ای بسیار کم یا زیاد گردد. طبعاً در این حالت نتایج تحلیل دینامیکی طیفی نیز دارای خطای زیادی خواهد بود.

در بررسی این خطا ، نکات زیر را هم بررسی کنید:

  •  زمان_تناوب سازه در مودهای مختلف را استخراج کنید و مطمئن شوید که این زمان تناوب در رنج معقولی باشد. زمان تناوب منفی نشان از ناپایداری ، زمان تناوب خیلی کم نشان از سختی خیلی زیاد سازه ( ناشی از تکیه گاه های اضافه یا مقاطع خیلی بزرگ یا مصالح با مدول الاستیسیته خیلی بالا ) و زمان تناوب خیلی زیاد میتواند ناشی از سختی خیلی کم سازه ( مثلاً ناشی از مقاطع خیلی کوچک ، مدول الاستیسیته خیلی کم سازه و ضرایب اصلاح سختی خیلی کم اعضا ) باشد.
  •  جابه جایی سازه تحت بارهای استاتیکی ثقلی و جانبی را مشاهده نمایید و از معقول بودن رنج جابه جایی ها مطمئن شوید. جابه جایی های خیلی زیاد اگر در کل سازه رخ دهد میتواند ناشی از مواردی مثل تعریف بارها ، مشخصات مصالح و مقاطع با واحد نامناسب باشد. اگر فقط برخی نقاط دارای جابه جایی خیلی زیاد هستند این موضوع عمدتاً ناشی از ناپایداری در سازه است. جابه جایی های خیلی کم میتواند ناشی از تعریف تکیه گاه های اضافه ، بارهای خیلی کم یا مقاطع و مصالح خیلی قوی باشد.
  •  جرم_لرزه_ای سازه را کنترل کنید و مطمئن شوید که در رنج معقولی قرار دارد. رنج نامعقول جرم لرزه ای عمدتاً ناشی از  اشتباه در تعریف بارها و وزن مخصوص مصالح با واحد مناسب است.
  •  برش پایه ناشی از تحلیل استاتیکی را هم کنترل کنید و مطمئن شوید که در رنج معقولی است. برش پایه خیلی کم یا خیلی زیاد میتواند ناشی از خطا در تعریف جرم لرزه ای ، بارها ، وزن مخصوص مصالح و ضرایب ترکیب بار محاسبه لرزه ای باشد.

 

احمدرضا جعفری

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: