کنترل دریفت در تحلیل دینامیکی

کنترل دریفت در تحلیل دینامیکی

اول باید در نظر داشت که برای تمامی سازه ها استفاده از روش #تحلیل_دینامیکی طیفی یا تاریخچه زمانی مجاز میباشد و در نتیجه صرفنظر از اینکه برای سازه، روش تحلیل_استاتیکی مجاز باشد یا خیر، میتوان دریفت سازه را به یکی از روشهای دینامیکی محاسبه و کنترل نمود. در مورد روش تحلیل دینامیکی طیفی باید توجه نمود که نتایج ناشی از این تحلیل برای مودهای مختلف موثر در پاسخ سازه به صورت جداگانه انجام میگیرد و نتایج ناشی از هر یک از مودها برای هر یک از پاسخها از جمله جابه جایی و دریفت به یکی از روشهای مجاز نظیر SRSS یا CQC ( جذر مجموع مربعات یا ترکیب مربعی کامل ) با یکدیگر ترکیب میشوند و نتایج به دست آمده از این روش ترکیبی میتواند از جمله برای دریفت سازه قابل قبول باشد. اما اگر این نتایج ، ناشی از جمع مستقیم پاسخهای مودهای مختلف باشد ، نمیتواند قابل قبول باشد.

در نرم افزار ETABS چه در ورژن ۹ و چه در ورژن های بالاتر ، کلیه پاسخهای ارایه شده توسط نرم افزار برای پاسخ کلی سازه ، بر اساس یکی از روشهای ترکیبی فوق است که توسط کاربر به نرم افزار معرفی میشود و در نتیجه این نتایج قابل اعتنا و قابل قبول خواهد بود. اما اگر خود کاربر بخواهد دریفت سازه را از تفریق جابه جایی هر طبقه نسبت به طبقه پایینتر خود محاسبه نماید، با توجه به اینکه پاسخ های سازه به این روش با هم قابل جمع یا تفریق نیستند، عملاً نتیجه به دست آمده درست و قابل اعتماد نیست. به بیان دیگر دریفت هر طبقه، حاصل ترکیب دریفت به دست آمده از مودهای مختلف به یکی از روشهای ترکیبی مجاز است و نه اختلاف جابه جایی به دست آمده از طبقه بالا و پایین در حالتی که این جابه جایی ها خود حاصل یک عملیات ترکیبی از ترکیب پاسخ مودهای مختلف هستند. این موضوع در کنترل های دیگر نظیر کنترل نامنظمی پیچشی و یا محاسبه ضریب تشدید برون از مرکزیت اتفاقی نیز صادق است.
خوشبختانه در ورژن های جدید نرم افزار ETABS این مقادیر به صورت مستقیم و با در نظر گرفتن روش ترکیب مودها ، ارایه میگردد و نتیجه ارایه شده قابل اعتنا است. در ورژن ۹ نیز به روشهایی میتوان به صورت مستقیم دریفت سازه را از روشهای دینامیکی استخراج نمود و نیازی به استفاده از روشهای دیگر نظیر تبدیل بارهای دینامیکی به حالت USER LOAD یا استفاده از نتایج روش تحلیل استاتیکی ، برای کنترل دریفت نیست.

 

مطالب مرتبط:

دریفت استاتیکی یا دریفت دینامیکی

روش های کاهش دریفت سازه

نویسنده: مهندس احمدرضا جعفری

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: