طراحی ساختمان با ضریب نامعینی متفاوت در هر جهت در Etabs

طراحی ساختمان با ضریب نامعینی متفاوت در هر جهت در Etabs

ترکیب بارها برای حالتی که  ضریب نامعینی متفاوت درجهت X  و Y مثلا ضریب نامعینی در یک جهت ۱/۲ و در جهت دیگر ۱ باشد.

 

اگر از ترکیب بارهای پیش فرض برنامه استفاده میکنید، خیر. در حالتی که در تنظیمات آییننامهای، مقدار Rho را هر عددی بدهید، در ترکیب بارهای پیشفرض برنامه در هر دو جهت اعمال میکند.

اگر از ترکیب بارهای ساخته شده توسط خودتان استفاده میکنید، میتوانید در ترکیب بارها ضرایب مربوط به بارهای زلزله در هر چهت را اصلاح و متناسب با ضریب نامعینی آن جهت وارد نمایید. حال شاید تغییر تمام ترکیب بارها برای این منظور سخت باشد.  برای این منظور می‌توانید از راهکار زیر استفاده کنید:

۱- از مسیر Define menu > Load Combinations ، یک ترکیب بار به نام EXRho بسازید که در آن فقط نیروی زلزله EX با ضریب Scale Factor ، برابر ۱ وجود داشته باشد.

۲- از مسیر Define menu > Load Combinations ، برای دیگر حالات بارگذاری زلزله EXP، EXN، EY، EYN، EYP نیز ترکیب بارهای مشابهی با اسامی EXPRho، EXNRho، EYRho، EYNRho و EYPRho ایجاد نمایید. بنابراین در کل ۶ ترکیب بار که در آنها ۶ حالت بار زلزله وجود دارد را تولید نموده‌ایم. ضریب Scale Factor ، برای همه آنها یک باشد.

۳- حال در ترکیب بارهایی که ایجاد می‌کنید که شامل بار زلزله هستند، به جای اضافه کردن حالت بار زلزله در آنها، ترکیب بارهای ایجاد شده در فوق را در آنها قرار دهید. به عنوان مثال ترکیب بار شامل نیروی زلزله شما به این صورت خواهند شد:

۱٫۲D + 1.0EXRho + L + 0.2S

۱٫۲D – 1.0EXRho + L + 0.2S

۱٫۲D + 1.0EXNRho + L + 0.2S

۱٫۲D – 1.0EXNRho + L + 0.2S

۱٫۲D + 1.0EXPRho + L + 0.2S

۱٫۲D – 1.0EXPRho + L + 0.2S

۱٫۲D + 1.0EYRho + L + 0.2S

۱٫۲D – 1.0EYRho + L + 0.2S

۱٫۲D + 1.0EYNRho + L + 0.2S

۱٫۲D – 1.0EYNRho + L + 0.2S

۱٫۲D + 1.0EYPRho + L + 0.2S

۱٫۲D – 1.0EYPRho + L + 0.2S

۰٫۹D + 1.0EXRho   

۰٫۹D – 1.0EXRho   

۰٫۹D + 1.0EXNRho   

۰٫۹D – 1.0EXNRho   

۰٫۹D + 1.0EXPRho   

۰٫۹D – 1.0EXPRho   

۰٫۹D + 1.0EYRho   

۰٫۹D – 1.0EYRho   

۰٫۹D + 1.0EYNRho   

۰٫۹D – 1.0EYNRho   

۰٫۹D + 1.0EYPRho   

۰٫۹D – 1.0EYPRho   

 

۴- حال در هر پروژه‌ای که مقدار Rho در جهت X برابر ۱٫۲ و در جهت y برابر ۱٫۰ بود، تنها با تغییر Scale Factor در سه ترکیب بار EXRho، EXNRho و EXPRho  در تمام ترکیب بارها این ضریب تغییر کرده و نیازی به اصلاح ضریب تمام ترکیب بارها نیست. برای جهت y هم به همین ترتیب.

منبع: کانال دکتر علیرضایی

مفهوم ضریب نامعینی سازه Rho و نحوه ی اعمال آن

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: