چه زمانی نیاز به آرماتور برشی نمی باشد؟

طبق ضوابط ACI در صورت وجود شرایط زیر نیازی به آرماتور برشی نیست.
۹٫۶٫۳٫۱ A minimum area of shear reinforcement, Av,min, shall be provided in all regions where Vu > 0.5ϕVc except for the cases in Table 9.6.3.1. For these cases, at least Av,min shall be provided where Vu > ϕVc.
برای تیرهای مستطیلی:
h≤۲۵ cm
برای تیرهای T شکل:
h≤min(60 cm, max(2.5hf,0.5bw))
در روابط فوق h ارتفاع تیر بوده و همانطور که در این بند گفته شده، حداقل آرماتور برشی در حالتی که Vu > ϕVc باشد، نیاز است. در این حالت به مانند بند ۹-۱۵-۶-۳ نیازی نیست وقتی Vu از ۰٫۵Vc بیشتر می‌شود، آرماتور برشی تعبیه نمود و باید در حالتی که Vu > ϕVc، آرماتور برشی تعبیه نمود. در مبحث نهم به این صراحت گفته نشده است.
@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: