دانلود PDF کتاب آموزش کامل Etabs

دانلود PDF کتاب آموزش کامل Etabs

دانلود PDF کتاب آموزش کامل Etabs

 ایتبس Etabs طراحی مبحث نهم (سازه های بتنی) مبحث دهم (سازه های فولادی) کتاب ها و جزوات سازه های فولادی سازه های بتنی

دانلود رایگان PDF کتاب ارزشمند آموزش Etabs و SAFE

نکات مدلسازی و طراحی سازه های فولادی و بتنی در Etabs

نویسنده : دکتر مسعود حسین زاده اصل

  •  آموزش کامل طراحی سازه فولادی و بتنی در Etabs
  •  ETABS-Learning-pdf-99-1[Civil.blog.ir].zip
  •  ۶۰٫۵ مگابایت
  • تعداد صفحات: ۸۰۰

فهرست مطالب


۱مقدمه……..١
۲فایلهای کمکی 
ETABSو ٢….EXCEL
۳چک لیست …… ٣
۱-۳قابهای خمشی بتنی ..٣
۴مدلسازی و بارگذاری در ۵……. 
ETABS 2016
1-4ایجاد مدل جدید و تنظیم آکس ها ……. ۵
۲-۴تعریف مشخصات مصالح ….٩
۱-۲-۴تنظیم مشخصات فولاد……..٩
۲-۲-۴تنظیم مشخصات بتن…….. ١١
۳-۲-۴تعریف مشخصات میلگردها ……١٣
۳-۴تعریف مقاطع. ١۶
۱-۳-۴تعریف مقطع Iشکل ١٧
۲-۳-۴فشردگی مقاطع فولادی…. ١٨
۴-۴مقطع باکس فولادی ٢٠
۵-۴مقاطع بتنی….٢٢
۱-۵-۴مقطع ستون مستطیلی بتنی……٢٢
۲-۵-۴نحوه تعریف مقطع ستون بتنی..٢۴
۳-۵-۴پوشش بتن . ٢۵
۴-۵-۴مقطع تیر بتنی …….٢۶
۵-۵-۴مقطع ستون دایره ای بتنی …… ٢٧
٢٨ 
Section Designer مقطع بتنی در۶-۵-۴
٣١……. 
Auto Selection مقطع۷-۵-۴
۶-۴مقاطع جدول اشتایل…….. ٣٢
۷-۴استفاده از Section Designerبرای ساخت مقاطع فولادی …٣٣
۱-۷-۴مقاطع لانه زنبوری و نکات مربوط به سقف کامپوزیت ……٣۶
۸-۴تعریف انواع سقف ها…….٣٧
۱-۸-۴سقف تیرچه بلوک…٣٧
۲-۸-۴سقف کرومیت ……..۴٠
۳-۸-۴سقف کامپوزیت ….. ۴١
۴-۸-۴سقف عرشه فولادی۴٣
۵-۸-۴دال بتنی…….۴۴
۴۵ .
Membrane وshell تفاوت۶-۸-۴
۹-۴سیستم های باربر جانبی… ۴٧
۱-۹-۴سیستم دیوار باربر … ۴٨
۲-۹-۴سیستم قاب ساختمانی…..۴٩

۳-۹-۴قاب خمشی فولادی و بتنی …….۵٠
۴-۹-۴سیستم دو گانه…….۵٠
۵-٩-۴سیستم کنسولی …… ۵١
۶-۹-۴مدلسازی …… ۵٢
۷-۹-۴ترسیم اعضا .. ۵٢
۸-۹-۴ترسیم سطوح …….. ۵۵
۹-۹-۴تنظیم پارامترهای نمایشی …….. ۵٧
۵٨ 
Select بررسی منوی۱۰-۹-۴
۱۱-۹-۴اختصاص تکیه گاه..۶٠
۶١ …..
Edit منوی۱۲-۹-۴
۱۳-۹-۴ویرایش تعداد طبقات….. ۶١
۱۰-۴بار زنده…….. ۶۵
۱-۱۰-۴بار تیغه بندی ۶٨
۲-۱۰-۴کاهش بارهای زنده ٧١
٧۴ … 
ETABS9-ACI-2008 کاهش سربار زنده در۳-۱۰-۴
۴-۱۰-۴کاهش بار زنده تیغه بندی…….. ٧۵
٧۶ ….
ETABS9-ACI-2008 کاهش سربار زنده در۵-۱۰-۴
۱۱-۴بار برف ……..٧٧
۱۲-۴تعریف بارها . ٧٩
٨٠….. ETABS9-ACI-2008 تعریف بارها در۱-۱۲-۴
۲-۱۲-۴بار مرده کفها. ٨١
۳-۱۲-۴اعمال بارهای خطی ……. ٨۴
۴-۱۲-۴بار آسانسور.. ٨۵
۵-۱۲-۴مشاهده و بررسی بارهای وارد شده… ٨۵
۶-۱۲-۴بار 
Notionalدر سازه های فولادی……. ٨۶
۱۳-۴دوره تناوب .. ٨٨
۱-۱۳-۴مواردی که دوره تناوب تحلیلی کمتر از تجربی می باشد…٨٩
۲-۱۳-۴دوره تناوب تحلیلی در راستای 
Xو ٩١..Y
۳-۱۳-۴دوره تناوب – ترکیب سیستم در ارتفاع …….٩٢
۴-۱۳-۴دوره تناوب 
– مورد خاص…….. ٩٣
۱۴-۴محاسبه نیروی زلزله -استاندارد ٩۴…۲۸۰۰
۱-۱۴-۴ضوابط آیین نامه ای محاسبه نیروی زلزله…..٩۴
۲-۱۴-۴تعیین ضریب رفتار سازه )٩٧ ..(
Ru
۳-۱۴-۴نیروی شلاقی )ضریب ٩٨ (K
۴-۱۴-۴تعریف نیروی زلزله استاتیکی در ١٠٠ …..ETABS
۵-۱۴-۴تعریف زلزله استاتیکی در ١٠١…..ETABS9
15-4تراز پایه…….١٠٢
۱۶-۴محاسبه نیروی زلزله -١٠٨…..ASCE7-2016
١٠٩…….. (Mass Source) وزن لرزه ای۱۷-۴
١١٢ …(MASSWall بار۱۸-۴
۱۹-۴
تنظیم جرم خرپشته……..١١٣
۲۰-۴دیافراگم …… ١١۶
۲۱-۴تغییر مشخصات اعضا …..١١٩
۱-۲۱-۴تغییر مقطع عضو….١١٩
۲-۲۱-۴تعریف مفصل در انتهای عضو….١١٩
۳-۲۱-۴تغییر موقعیت قرار گیری اعضا نسبت به آکس آنها …….١٢٠
۴-۲۱-۴مختصات محلی عضو….. ١٢١
۵-٢١-۴مدلسازی چشمه اتصال – قاب بتنی …١٢٢
۶-٢١-۴چشمه اتصال در سازه های فولادی ….١٢۴
۲۲-۴ضرایب ترک خوردگی اعضای بتنی …. ١٢٧
١-٢٢-۴سختی خمشی تیر ها و ستونها …….. ١٢٧
۲-۲۲-۴سختی خمشی دیوارها و دالها.١٢٩
٣-٢٢-۴سختی پیچش در تیرها ١٣٠
۴-۲۲-۴مراحل محاسبه ضریب 
Jبرای تیرهایی که تحت پیچش نامعین قرار دارند ١٣١
۵برش پایه حداقل ….. ١٣۴
۱-۵برش پایه حداقل در تحلیل دینامیکی )جهت استخراج نیروهای طراحی(……١٣۴
۲-۵برش پایه حداقل در تحلیل دینامیکی )جهت استخراج تغییر مکانها و کنترل دریفت( …….١٣٨
۳-۵اعمال ضریب نامعینی در برش پایه حداقل ….١۴٠
۱-۵تنظیم پارامترهای تحلیل سازه…. ١۴١
١۴٢.. 
P-Δ اثر۶
۱-۶صرف نظر کردن از P-deltaدر سازه بتنی١۴۴
٧تحلیل سازه…..١۴٧
۱-۷تحلیل سازه و بررسی نتایج تحلیل …… ١۴٧
۲-۷بررسی پایداری سازه و خطاهای آنالیز . ١۴٧
۳-۷مشاهده تغییر شکل سازه ١۴٨
۴-۷مشاهده عکس العملهای تکیه گاهی… ١۴٨
۵-۷مشاهده نمودار نیروهای داخلی اعضا ..١۴٩
۶-۷استخراج نتایج تحلیل به صورت جدول١۵٠
۸نامنظمی.١۵١
۱-۸نامنظمی در پلان …. ١۵١
۱-۱-۸نامنظمی هندسی در پلان. ١۵٢
۲-۱-۸نامنظمی پیچشی… ١۵۴
۳-۱-۸کنترل نامنظمی پیچشی در ١۵۵ …. 
ETABS 2015
۴-۱-۸کنترل نامنظمی پیچشی در ١۵٧.ETABS 9
2-8عواقب نامنظمی پیچشی. ١۵٨
۳-۸عواقب نامنظمی هندسی، نامنظمی دیافراگم، نامنظمی خارج از صفحه، نامنظمی سیستم های غیر موازی
١۶٠……..
۱-۳-۸نامنظمی سیستم های غیر موازی ……. ١۶١
۱-۳-۸نامنظمی خارج از صفحه .١۶٣
۴-۸نامنظمی در ارتفاع . ١۶۴
۱-۴-۸نامنظمی طبقه ضعیف …. ١۶۶
۵-۸طبقه نرم …….١۶٩
۶-۸عواقب نامنظمی هندسی، قطع سیستم باربر جانبی، طبقه ضعیف…….. ١٧١
۷-۸عواقب نامنظمی جرمی و طبقه نرم…… ١٧١
۸-۸عواقب نامنظمی طبقه خیلی نرم. ١٧١
۹-۸عواقب نامنظمی طبقه خیلی ضعیف … ١٧٢
۱۰-۸پیچش تصادفی و تعیین ضریب ࢐࡭..١٧٣
۱-۸اعمال ࢐࡭ در زلزله دینامیکی ……. ١٧۶
۹زلزله ۳۰درصد متعامد……. ١٧٧
۱۰زلزله قائم…….. ١٨١
۱۱زلزله تشدید یافته )
١٨۶ …..(
” ۱-۱۱برش تشدید یافته” در تیرها و ستونهای بتنی…… ١٨۶
” 
۲-۱۱نیروی محوری تشدید یافته” در ستونهای فولادی ١٨٧
۳-۱۱کنترل ضریب اضافه مقاومت در مواردی که در دو جهت سیستم مقاوم جانبی متفاوت است…١٨٨
۱۲ترکیب بارهای طراحی سازه های بتن آرمه ……١٩٢
۱-۱۲ترکیب بارهای بتن – مبحث ششم و نهم ……١٩٢
۲-۱۲ترکیب بارهای بتن – پیش نویس مبحث نهم و ١٩٣ ACI-318-2008~2019
۱۳ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی…….١٩۶
١٩٧ .(A < 0.35) سازه فولادی۱-۱-۱۳
۱۴طراحی سازه های بتنی……١٩٨
۱-۱-۱۴انتخاب آیین نامه بتن …. ١٩٨
۲-۱-۱۴تعیین شکل پذیری سازه های بتنی … ٢٠٠
۳-۱-۱۴انتخاب ترکیب بارها …….٢٠١
٢٠٢…….. طراحی۴-۱-۱۴
۵-۱-۱۴نمایش آرماتورهای طولی تیرها ……. ٢٠٣
۶-۱-۱۴نمایش آرماتورهای برشی ……..٢٠۵
۱-۱۴فواصل تنگ ها در تیر و ستون.٢٠٧
۱-۱-۱۴نمایش نسبت تنش در ستونها ..٢١٠
۲-۱۴تیر ضعیف ستون قوی )قاب خمشی ویژه( … ٢١١
۳-۱۴برش ناحیه اتصال ٢١۵
۴-۱۴نمایش آرماتورهای پیچشی …..٢١٩
۱-۴-۱۴تغییر مقطع طراحی اعضا ……..٢٢٠
۵-۱۴محاسبه ضریب سختی پیچشی )٢٢١… (J
6-14ضوابط مهار میلگرد……..٢٢٢
۷-۱۴طول مهار قلاب دار ……..٢٢۴
۸-۱۴اتصال مفصلی در سازه بتنی … ٢٢٨
۱-۸-۱۴راه کار پیشنهادی . ٢٣٠
۱۵طراحی سازه های فولادی ٢٣۴
۱-۱۵انجام تنظیمات در قسمت ٢٣۴ …….Preferences
2-15منوی Overwriteدر اعضای فولادی… ٢۴٨
۱-۲-۱۵مهار جانبی تیرها ..٢۵٠
۲-۲-۱۵طراحی سازه فولادی و مشاهده نتایج……. ٢۵۶
۳-۲-۱۵کنترل نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر……..٢۵٩
۴-۲-۱۵برش طراحی لرزه ای …..٢۶٠
۱-۲-۱۵نیروی محوری مهاربند جهت طراحی اتصال……..٢۶٣
۳-۱۵کنترل مهاربند تحت فشار ……. ٢۶۵
مراحل کنترل سازه با مهار بند همگرای ویژه به شرح زیر توصیه می شود: … ٢۶۶
۱۶دریفت و درز انقطاع.٢٧١
۱-۱۶مراحل کنترل دریفت در سازه های بتنی….. ٢٧٢
۱-۱-۱۶مشاهده انرژی اعضا ……٢٧٧
۲-۱۶کنترل جابجایی نسبی طبقات در سازه های فولادی……..٢٨٠
۳-۱۶درز انقطاع.٢٨٣
۴-۱۶کنترل دریفت و درز انقطاع بر اساس نتایج تحلیل دینامیکی… ٢٨٧
۵-۱۶کنترل دریفت با زلزله استاتیکی معادل )٢٩٠ …….(User loads
۱۷اجزای غیر سازه ای – دیوارها ….. ٢٩٢
۱-۱۷میلگرد بستر…….. ٢٩٣
۲-۱۷اتصال دیوار به سقف …..٢٩۵
٢٩٧.. وادار
۱-۱۷
۲-۱۷
اتصال وادار.٢٩٨
۱-۲-۱۷اتصال میلگرد بستر به وادار و ستون .٣٠٠
۳-۱۷جزئیات فاصله بین دیوار و قاب …….. ٣٠١
۴-۱۷نیروی باد و زلزله وارد بر سطح دیوار. ٣٠۴
۵-۱۷طراحی وادار…….. ٣٠۶
۱-۵-۱۷حداکثر فاصله مجاز وادار و شرایط مرزی آن…….. ٣٠۶
۲-۵-۱۷تعیین مقطع وادار ……. ٣٠٧
۶-۱۷طراحی میلگرد بستر ….. ٣٠٨
۷-۱۷طراحی نبشی اتصال دیوار به قاب…..٣١۴
۸-۱۷طراحی نبشی اتصال وادار به قاب …..٣١۵
۱۸طراحی لرزه ای راه پله …… ٣١۶
٣١٩ ….. 
AISC Design Guide 34 نظر۱-۱۸
٣٢١……. در مورد راه پلهFEMA-E74 (2012) نظر۲-۱۸
۳-۱۸
راه پله دو رمپ متصل به دیوارک بتنی ……٣٣٠
۱-۱۸دیتایلهای پیشنهادی در پیوست مبحث ششم……٣۴١
١٩تعیین درجه نامعینی سازه ٣۴٩
٣۴٩ …….. تعاریف١-١-١٩
٢-١-١٩متن استاندارد ٣۵٠ …… ٢٨٠٠
۲-۱۹فلوچارت تعیین ضریب نامعینی …….٣۵١
٣۵۵١ مثال١-٢-١٩
٣۵٧…….٢ مثال٢-٢-١٩
٣۶۵….. ۳ مثال۳-۲-۱۹
٣٧١…….. ۴ مثال۴-۲-۱۹
٣٨٠ ……۵ مثال۵-۲-۱۹
۳-۱۹اعمال ضریب نامعینی در نرم افزار ….٣٨٢
٣٨۴…….. مراجع۱-۳-۱۹
۲۰طراحی فونداسیون ٣٨۵
۱-۲۰انتقال عکس العملهای تکیه گاهی از ٣٨۵…….ETABS
2-20انتقال بارهای دینامیکی در پی٣٨٧
۱-۲-۲۰تنظیمات اولیه…..٣٨٨
۲-۲-۲۰تعریف مصالح…… ٣٩١
۳-۲-۲۰تعریف مقاطع پی و ستون …. ٣٩٢
۴-۲-۲۰تعریف مدول عکس العمل بستر خاک …… ٣٩۴
۵-۲-۲۰ترسیم پی گسترده……. ٣٩۵
۶-۲-۲۰ترسیم پی نواری . ٣٩۶
۷-۲-۲۰اختصاص سختی بستر خاک. ٣٩٩
۸-۲-۲۰اعمال بارهای سطحی در پی… ۴٠٠
۳-۲۰نوارهای طراحی…..۴٠١
۱-۳-۲۰نوار طراحی در پی گسترده…….۴٠١
۲-۳-۲۰نوار طراحی در پی نواری ……..۴٠۴
۴-۲۰تنظیم پارامترهای تحلیل و طراحی….۴٠۵
۱-۴-۲۰تحلیل سازه و کنترل نتایج …..۴٠٧
۵-۲۰اصلاح زلزله قائم در ترکیب بارهای حد نهایی طراحی پی )۴٠٨.. (UDCON
6-20منظور کردن قاعده ٣٠-١٠٠و ضریب نامعینی ࣋ در طراحی پی .. ۴٠٩
۷-۲۰ترکیب بارهای کنترل تنش خاک ……..۴١٠
۱-۷-۲۰کنترل تنش خاک زیر پی.۴١۴
۸-۲۰برش پانچ در پی .. ۴١٨
۱-۲۰کنترل برش پانچ در پی های مربوط به سازه های فولادی …….۴٢٠
۲-۲۰کنترل برش پانچ در دیوار برشی ۴٢١
۱-۲-۲۰بررسی میلگردهای خمشی لازم برای پی …..۴٢۴
۳-۲۰آرماتور حداقل در پی گسترده…۴٢۵
۴-۲۰آرماتور حداقل در پی نواری……۴٢۶
۵-۲۰جزئیات خم میلگردهای ستون داخل پی…. ۴٢٨
۶-۲۰تبدیل ترکیب بارهای خطی به ترکیب بارهای غیرخطی…۴٢٩
۲۱نکات تحلیل و طراحی دال بتنی .۴٣٠
۱-۲۱مراحل طراحی دال بتنی در نرم افزار ۴٣٠ .SAFE
۱-۱-۲۱انتقال نیروها به نرم افزار ۴٣٠ …….. SAFE
۲-۱-۲۱تنظیم و کنترل تعریف مصالح.. ۴٣٠
۳-۱-۲۱اعمال ضرایب کاهش سختی اعضا….۴٣١
۴-۱-۲۱بارگذاری ….. ۴٣٢

۵-۱-۲۱ترکیب بارها ۴٣٢
۶-۱-۲۱انتخاب آیین نامه و تعریف پوشش بتن ….۴٣٣
۷-۱-۲۱ترسیم نوارهای طراحی ..۴٣٣
۸-۱-۲۱سایز مش بندی اجزا محدود…۴٣۵
۹-۱-۲۱تحلیل سازه و کنترل نتایج …..۴٣۵
۱۰-۱-۲۱استخراج نتایج….۴٣۶
۲۲تحلیل دینامیکی … ۴٣٧
۱-۲۲ضوابط آیین نامه ۴٣٧
۲-۲۲تعریف طیف طرح۴٣٨
۴۴٠…. 
function تعریف۳-۲۲
۴-۲۲
تعیین تعداد مدهای نوسانی ….۴۴١
۵-۲۲همپایه کردن……. ۴۴٣
۶-۲۲انتخاب روش …….۴۴۴
۴۴۶…. (
load combination آنها در۱۰۰-۳۰ و ترکیبSPY وSPX) روش اول۷-۲۲
۱-۷-۲۲تعریف زلزله در قسمت Load Caseدر روش اول ) SPXو SPYو ترکیب ۱۰۰-۳۰آنها( ……۴۴۶
۲-۷-۲۲همپایه کردن در روش اول ) 
SPXو SPYو ترکیب ۱۰۰-۳۰آنها( ……. ۴۴٨
۳-۷-۲۲ترکیب بارها در روش اول ) 
SPXو SPYو ترکیب ۱۰۰-۳۰آنها( ۴۵١
۴۵۴… (load case در قسمتabsolute به صورت۳۰-۱۰۰ روش دوم )ترکیب۸-۲۲
۱-۸-۲۲همپایه کردن در روش دوم )ترکیب ۳۰-۱۰۰به صورت absoluteدر قسمت ۴۵۵ ….(load case
۲-۸-۲۲ترکیب بارها در روش دوم )ترکیب ۳۰-۱۰۰به صورت absoluteدر قسمت ۴۵٧ …..(load case
9-22تعیین راستای اصلی سازه……..۴۵٩
۱۰-۲۲روش سوم )زلزله زاویه دار( … ۴۶٧
۱-۱۰-۲۲تعریف زلزله در قسمت Load Caseدر روش سوم )زلزله زاویه دار( … ۴۶٧
۲-۱۰-۲۲همپایه کردن در روش سوم )زلزله زاویه دار(…….۴٧٠
۳-۱۰-۲۲ترکیب بارها در روش سوم )روش زاویه دار(……۴٧٣
۴٧٧ ……(۱۰۰-۱۰۰ و ترکیبSPXY) روش چهارم۱۱-۲۲
۱-۱۱-۲۲تعریف زلزله در قسمت Load Caseدر روش چهارم ) SPXYو ترکیب ۴٨٠…….(۱۰۰-۱۰۰
۲-۱۱-۲۲ترکیب بارها در روش چهارم ) 
SPXYو ترکیب ۴٨٢ .(۱۰۰-۱۰۰
۱۲-۲۲کنترل دریفت تحت زلزله دینامیکی طیفی ۴٨۴
۱-۱۲-۲۲کنترل دریفت با زلزله استاتیکی معادل )۴٨۶ …. (User loads
13-22کنترل نامنظمی پیچشی تحت زلزله دینامیکی طیفی… ۴٨٨
۲۳طراحی سقف کامپوزیت ..۴٨٩
۱-۲۳سقف مختلط…….۴٨٩
۲-۲۳سقف عرشه فولادی ……..۴٩١
۳-۲۳تنظیم پارامترهای طراحی به روش ۴٩۵… LRFD
4-23طراحی تیرها و بررسی نتایج….۵٠۵
۲۴دیوار برشی…۵٠٧
۵٠٩.. ابعاد
۱-۲۴
۱-۱-۲۴حداقل ضخامت دیوار برشی ….. ۵١١
۲-۲۴مدلسازی دیوار…..۵١٣
۱-۲-۲۴برچسب دیوار…..۵١٣
۳-۲۴ضرایب ترک خوردگی دیوارها .. ۵١۵
۴-۲۴سختی خارج از صفحه دیوار )۵١۶ …..(m11, m22, m12
5-24کنترل ترک خوردگی دیوار …….. ۵١٧
۶-۲۴ستونهای سرکله دیوار ….. ۵١٨
۱-۶-۲۴سختی ستون سرکله دیوار……. ۵١٨
۲-۶-۲۴همپوشانی ستون سرکله دیوار..۵١٩
۱-۶-۲۴مقاومت برشی دیوارهای با ستون سرکله دیوار ….۵٢٠
۱-۶-۲۴استفاده از 
wall stackجهت ترسیم دیوار برشی….. ۵٢١
۷-۲۴اصلاح وزن المان های دیوار …۵٢٣
۱-۷-۲۴کنترل ترک خوردگی دیوار …….۵٢۴
۸-۲۴تنظیم پارامترهای طراحی……. ۵٢۶
۹-۲۴انتخاب روش طراحی…. ۵٢٧
۵٢٨ ……..Simplified C and T Design استفاده از روش۱-۹-۲۴
۵٢٩……. 
Uniform Reinforcing Pier Section استفاده از روش۲-۹-۲۴
۵٢٩……..
General Reinforcing Pier Section استفاده از روش۳-۹-۲۴
۴-۹-۲۴حداقل و حداکثر درصد میلگرد در دیوار برشی…. ۵٣٠
۱۰-۲۴محل قطع عملی میلگرد قائم دیوار..۵٣۵
۱۱-۲۴محل وصله در نواحی مرزی…۵٣۶
۱۲-۲۴وصله میلگردهای افقی دیوار برشی.۵٣٨
۱۳-۲۴آرماتور عرضی )سنجاق( در جان دیوار……. ۵٣٩
۱۴-۲۴در چه دیوارهایی استفاده از جزء مرزی الزامی است …..۵۴٢
۱-۱۴-۲۴ابعاد اجزاء مرزی ۵۴۵
۱۵-۲۴فواصل تنگها در اجزای مرزی . ۵۴٨
۱-۱۵-۲۴حجم و جزئیات تنگها در اجزای مرزی …….۵۴٩
۱۶-۲۴فواصل تنگها در مواردی که نیاز به جزء مرزی نیست…. ۵۵۵
۱-۱۶-۲۴مهار میلگردهای افقی دیوار برشی در داخل المان مرزی……..۵۵٧
۱۷-۲۴تغییرات مربوط به طراحی برشی دیوار ….. ۵۵٨
۱۸-۲۴کنترل ضابطه ٢۵درصد ۵۶١
۱-۱۸-۲۴کنترل ضابطه ۲۵درصد روش اول..۵۶٣
۲-۱۸-۲۴کنترل ضابطه ۲۵درصد روش دوم. ۵۶۵
۳-۱۸-۲۴کنترل ضابطه ۲۵درصد )روش سوم( ….. ۵۶۶
۴-۱۸-۲۴سازه هایی که قاب نمی تواند به تنهایی ۲۵درصد زلزله را تحمل کند…… ۵٧٠
۱۹-۲۴کنترل ضابطه ۵۰درصد …….. ۵٧٢
۲۰-۲۴نکات خاص بازشو در دیوار….۵٧٧
۱-۲۰-۲۴کنترل ستونهایی که دیوار برشی قطع شده را تحمل می کنند. ……..۵٧٧
۲-۲۰-۲۴طراحی تیرهای کوتاه رابط بین ستون و دیوار…. ۵٨١
۲۱-۲۴کنترل برش پانچ در دیوار برشی…… ۵٨٢
۲۲-۲۴اندرکنش دیوار و قاب .. ۵٨۵
۲۳-۲۴نکات اتصال دیوار برشی بتنی به ستونهای فولادی……. ۵٨۶
۱-۲۳-۲۴نکات مهم مربوط به ستون فولادی مدفون: ……۵٨٧
۲-۲۳-۲۴نکات مهم مربوط به ستون فولادی غیر مدفون: .۵٩١
۵٩٢… (Coupling beam) تیر همبند۲۴-۲۴
۱-۲۴-۲۴سختی خمشی تیرهای همبند……. ۵٩٣
۲-۲۴-۲۴جزئیات آرماتور گذاری تیر همبند …۵٩۴
۱-۲۴-۲۴دیوارهای برشی همبند شکل پذیر.. ۵٩٧
۲۵نکات طراحی سازه های با دال )وافل، کوبیاکس، یوبوت( …۶٠١
۶٠١ مقدمه
۱-۲۵
۲-۲۵
استفاده از دال بتنی سقف به عنوان قاب خمشی؟.۶٠٢
۳-۲۵جمع بندی سیستم باربر جانبی بر اساس استاندارد ۶٠۵ ۲۸۰۰
۴-۲۵فایلهای مورد نیاز در ۶١١ …..ETABS
۶١٢ ….. Main.edb فایل۱-۴-۲۵
۶١۶ …..
LATERAL.edb فایل۲-۴-۲۵
۵-۲۵کنترل ستونها ……..۶١٩
۱-۵-۲۵کنترل سازه برای تغییرمکان جانبی غیرخطی طرح ۶١٩
۶-۲۵کنترل کفایت دیوارهای برشی ..۶٢٢
۷-۲۵طراحی دیافراگم .. ۶٢٣
۱-۷-۲۵اجزای دیافراگم….۶٢۴
۶٢٧ …..(
Distributer) پخش کننده۲-۷-۲۵
۳-۷-۲۵نیروی داخل صفحه در دیافراگم….. ۶٢٨
۴-۷-۲۵نحوه استخراج نیروها در نرم افزار ۶٣٠ …….. 
ETABS
۵-۷-۲۵مش بندی سقف و مدل اجزا محدود آن ..۶٣١
۶-۷-۲۵جزئیات میلگرد گذاری.۶٣٢
۶٣٣ 
In-plane shear reinforcement۷-۷-۲۵
۶٣۵… 
Chord reinforcement۸-۷-۲۵
۶٣۶…….. 
Collector reinforcement۹-۷-۲۵
۶٣٩ …….. 
Opening reinforcement۱۰-۷-۲۵
۶۴٠.. 
Shear-friction reinforcement۱۱-۷-۲۵
۱۲-۷-۲۵میلگردهای خمش )خارج از صفحه دال(.. ۶۴١
۱۳-۷-۲۵کنترل برش پانچ دال متصل به ستون )در ۶۴۴…… (
SAFE
8-25دوره تناوب تحلیلی سازه…….. ۶۵٢
۹-۲۵محاسبه کنترل جابجایی نسبی طبقات )۶۵٣……(drift
10-25تعیین محدوده گوی ها در سقف … ۶۵۴
۱-۱۰-۲۵تعیین ضریب کاهش برشی.. ۶۵۴
۲۶کنترل خیز دال در دالها…..۶۵٨
۱-۲۶انتقال نیروها از ETABSبه ۶۵٨ …. SAFE
2-26تعریف و اعمال بارها ……۶۶٠
۲۷اتصالات سازه های فولادی ……..۶٧٠
۱-۲۷طراحی اتصال گیردار با ورق روسری و زیرسری……۶٧٠
١-١-٢٧محاسبه لنگر پلاستیک محتمل تیر)࢘࢖ࡹ ( .. ۶٧١
٢-١-٢٧محاسبه برش محتمل در محل مفصل࢘࢖ࢂ …….. ۶٧٢
٣-١-٢٧محاسبه برش طراحی در بر ستون 
)࢛ࢂ(….۶٧٣
۴-١-٢٧محاسبه لنگر طراحی در بر ستون
)ࢁࡹ( …..۶٧٣
۵-١-٢٧ضخامت ورق زیر سری. ۶٧۴
۶-۱-۲۷بعد جوش ورق زیرسری به بال تیر… ۶٧۵
٧-١-٢٧تعیین طول ورق زیر سری )
࢈࢖ࡸ( …. ۶٧۶
٨-١-٢٧ضخامت ورق روسری…۶٧٧
٩-١-٢٧بعد جوش ورق روسری به تیر.۶٧٧
١٠-١-٢٧تعیین طول ورق رو سری )
࢚࢖ࡸ( …..۶٧٨
١١-١-٢٧عرض انتهایی )قسمت عریض تر( ورق رو سری )
′࢚࢖࢈(.۶٧٨
١٢-١-٢٧تعیین ارتفاع، عرض و ضخامت ورق اتصال جان…….. ۶٧٩
١٣-١-٢٧تعیین بعد جوش اتصال ورق به جان تیر ورق …۶٨٠
١۴-١-٢٧تعیین بعد جوش اتصال ورق جان به ستون …… ۶٨١
١۵-١-٢٧کنترل خمش موضعی در بال ستون در مقابل بال کششی )بند ١-١٠-٩-٢-١٠مبحث ۶٨٢ . (١٠
۲-۲۷طراحی وصله تیرها با ورق بال و جان…….۶٨٣
۱-۲-۲۷تعیین نیروی وارد بر ورق وصله بال. ۶٨۵
۲-۲-۲۷طراحی بولت های اتصال وصله بال ۶٨۶
۳-۲-۲۷تعیین مساحت لازم برای ورق وصله …….۶٨٧
۴-۲-۲۷تعیین طول ورق وصله بال….۶٨٨
۵-۲-۲۷تعیین محل وصله……..۶٩٠
۶-۲-۲۷تعیین برش وارد بر وصله تیر ..۶٩١
۷-۲-۲۷تعیین ضخامت ورق وصله جان……۶٩٢
۸-۲-۲۷تعیین قطر پیچ در ورق وصله جان . ۶٩٣
۳-۲۷طراحی وصله تیرها با ورق انتهایی …۶٩۴
۱-۳-۲۷تعیین لنگر وارد بر وصله تیر …۶٩۵
۲-۳-۲۷تعیین قطر بولت بر اساس لنگر وارد بر اتصال….۶٩۶
۳-۳-۲۷تعیین عرض ورق انتهایی….. ۶٩٧
۴-۳-۲۷تعیین فواصل پیچها … ۶٩٧
۵-۳-۲۷تعیین ضخامت ورق وصله… ۶٩٨
۶-۳-۲۷تعیین ابعاد سخت کننده…….۶٩٩
۷-۳-۲۷تعیین محل وصله …….٧٠٠
۸-۳-۲۷تعیین برش وارد بر وصله تیر..٧٠١
۹-۳-۲۷کنترل قطر بولت بر اساس برش وارد بر اتصال…٧٠٢
۱-۳-۲۷کنترل لهیدگی ورق انتهایی …. ٧٠٣
۴-۲۷طراحی اتصال گیردار فلنجی ۸پیچی با استفاده از ورق لچکی .٧٠۴
۱-۴-۲۷کنترل هندسه اتصال …..٧٠۴
٢-۴-٢٧محاسبه لنگر پلاستیک محتمل تیر)
࢘࢖ࡹ ( ٧٠۵
٣-۴-٢٧محاسبه برش محتمل در محل مفصل
࢘࢖ࢂ ……..٧٠۶
۴-۴-٢٧محاسبه برش طراحی در بر ستون 
)࢛ࢂ( … ٧٠٧
۵-۴-٢٧محاسبه لنگر طراحی در بر ستون
)ࢁࡹ( …. ٧٠٧
۶-۴-۲۷تعیین قطر بولت بر اساس لنگر وارد بر اتصال … ٧٠٨
۷-۴-۲۷کنترل قطر بولت بر اساس برش وارد بر اتصال …٧٠٩

۸-۴-۲۷تعیین عرض ورق انتهایی ……٧٠٩
۹-۴-۲۷تعیین فواصل پیچها……٧١٠
۱۰-۴-۲۷تعیین ضخامت ورق انتهایی ..٧١١
۱۱-۴-۲۷کنترل لهیدگی ورق انتهایی….. ٧١٢
۱۲-۴-۲۷تعیین ابعاد سخت کننده ……٧١٣
۵-۲۷طراحی اتصال گیردار تقویت نشده جوشی )٧١۴ ….(WUF-W
۱-۵-۲۷کنترل هندسه اتصال…..٧١٧
٢-۵-٢٧محاسبه لنگر پلاستیک محتمل تیر)
࢘࢖ࡹ ( ٧١٨
٣-۵-٢٧محاسبه برش محتمل در محل مفصل
࢘࢖ࢂ …….. ٧١٩
۴-۵-۲۷کنترل برش چشمه اتصال……٧٢٠
۵-۵-۲۷کنترل ضابطه تیر ضعیف 
– ستون قوی….٧٢٣
۶-۵-۲۷ضخامت جان تیر…….. ٧٢۴
۷-۵-۲۷جوش اتصال جان تیر به بال ستون ٧٢۴
۱-۵-۲۷جوش بال تیر به با ل ستون و هندسه سوراخ دسترسی …….. ٧٢۵
۲-۵-۲۷ضخامت ورق اتصال جان…..٧٢٧
۱-۵-۲۷جوش اتصال ورق جان به بال ستون……..٧٢٧
۲-۵-۲۷طراحی ابعاد و هندسه اتصال در بر ستون٧٢٨
۲۸طراحی تیرچه بلوک٧٢٩
۱-۲۸محاسبه بار گسترده وارد بر تیرچه …. ٧٣٠
۲-۲۸کنترل ابعاد هندسی تیرچه ها.٧٣٢
۳-۲۸کنترل دال بتنی ۵سانتیمتری برای خمش .٧٣۴
۴-۲۸کنترل دال بتنی ۵سانتیمتری برای برش پانچ …..٧٣۶
۵-۲۸آرماتور افت و حرارت ….٧٣٧
۶-۲۸مساحت آرماتورهای کششی ..٧٣٩
۷-۲۸آرماتور فوقانی )بالایی( …٧۴٠
۸-۲۸آرماتور منفی ……..٧۴٠
۹-۲۸کلاف میانی.٧۴٠
١-٩-٢٨آرماتور عرضی……. ٧۴١
۲۹کنترل خیز تیرچه… ٧۴٣
۱-۲۹روش تقریبی …….٧۴٣
۲-۲۹محاسبه دقیق خیز تیرچه ……. ٧۴۴
۳۰قاب خمشی بتنی با شکل پذیری ویژه .٧۵٢
٧۵٢ ……. مقدمه
۱-۳۰
۲-۳۰
تیرهای ویژه…….. ٧۵۴
۱-۲-۳۰ضوابط آرماتورهای عرضی در دو انتهای تیرها و نواحی بحرانی…….٧۵۵
۲-۲-۳۰وصله تیرهای ویژه ……٧۵٧
٧۵٨……(
Mpr) لنگر محتمل۳-۲-۳۰
۳-۳۰ستونهای ویژه ……٧۶٠
۴-۳۰تنگها در ستونهای ویژه… ٧۶١
۱-۴-۳۰ضوابط تنگ ستونها در ناحیه بحرانی )ناحیه ૙࢒:( ٧۶١
۲-۴-۳۰کنترل حجم تنگها در ستون )ناحیه ૙࢒:(….٧۶٣
۳-۴-۳۰ضوابط تنگ ستونها در خارج از ناحیه بحرانی )خارج از ناحیه 
૙࢒:( . ٧۶۶
۵-۳۰محل وصله ها در ستونها……..٧۶٧
۱-۵-۳۰تیر ضعیف- ستون قوی ٧۶٩
۶-۳۰کنترل برش در گره اتصال ……..٧٧١
۷-۳۰نکات اجرایی قابهای ویژه بتنی٧٧٣
۱-۷-۳۰خم میلگرد تیرهای انتهایی داخل ستون .. ٧٧٣
۲-۷-۳۰تنگ ستون در گره اتصال….. ٧٧٣
۳-۷-۳۰بتن ریزی.٧٧۴
۴-۷-۳۰ادامه تنگ ستون داخل پی…٧٧۵
۵-۷-۳۰محل وصله ستونها……٧٧۶
۶-۷-۳۰تداخل میلگرد تیر و ستون….٧٧٧
۳۱مسائل متفرقه……. ٧٧٨
۱-۳۱قانون ۳۰-۱۰۰در ستونهای بتنی )نحوه کنترل ۲۰درصد ظرفیت(…….٧٧٨
۲-۳۱محاسبه اندیس پایداری ……..٧٨٣برگرفته شده از civil.blog.ir

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: