ضوابط طراحی و بارگذاری هلی پد

ضوابط طراحی و بارگذاری هلی پد

ضوابط بارگذاری هلی پد

در نظرگیری فضای هلی پد مختص ساختمان های بلند مرتبه با ارتفاع ۲۵متر و بالاتر و یا ساختمان های داوطلب احداث سکوی فرود بالگرد، با ارتفاع کمتر از ۲۵متر می باشد. ملاک محاسبه ارتفاع، تراز ورودی ساختمان تا سقف آخرین طبقه قابل تصرف مطابق با مقررات ملی ساختمان می باشد.

  • جهت احداث هلی پد روی ساختمان های مشمول، باید ضوابط دستور العمل شماره۴۳۱۴ سازمان هواپیمایی کشور به همراه موارد ذیل در نظر گرفته شود:
  • حداقل ابعاد سطح هلی پد ۱۸mx18mمی باشد. (به انضمام حداقل ۱٫۵ متر حفاظ ایمنی اطراف آن و همچنین در نظر گرفتن مسیر ورودی به هلی پد، از کناره آن با احتساب حریم ایمنی برای مسیر ورودی)
  • وزن بالگردهای مورد استفاده در تهران (در حال برخاستن) حداقل ۹۰ کیلونیوتن در نظر گرفته شود.

جهت بارگذاری سازه هلی پد موارد ذیل در نظر گرفته شود (علاوه بر بارگذاری مشخص شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان:)

  • برای بالگردهای با وزن ۱۴ کیلونیوتن و بیشتر، سازه هلی پد باید قابلیت تحمل بار زنده گسترده یکنواخت ۳KN/m2را داشته باشد. نیازی به در نظر گیری همزمان این بار با سایر بارهای متمرکز نمی باشد.
  • در طراحی به روش حدی نهایی سازه های بتن آرمه و روش حدی مقاومت در سازه های فولادی، ضریب بار بالگرد در ترکیب بار، ۱٫۶۶ منظور شود
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: