ترکیب بار های طراحی سازه بتنی

ترکیب بار های طراحی سازه بتنی

۱) ۱٫۴DL

۲) ۱٫۴DL+1.7LL

۳~۴) ۰٫۷۵(۱٫۴DL+1.7LL±۱٫۸۷۵ EXN)

۵~۶) ۰٫۷۵(۱٫۴DL+1.7LL±۱٫۸۷۵ EXP)

۷~۸) ۰٫۷۵(۱٫۴DL+1.7LL±۱٫۸۷۵ EYP)

۹~۱۰) ۰٫۷۵(۱٫۴DL+1.7LL±۱٫۸۷۵ EYN)

۱۱~۱۲) ۰٫۹DL±۱٫۴۳ EXN

۱۳~۱۴) ۰٫۹DL±۱٫۴۳ EXP

۱۵~۱۶) ۰٫۹DL± ۱٫۴۳EYP

۱۷~۱۸) ۰٫۹DL±۱٫۴۳ EYN

۱۹~۲۲) ۰٫۷۵(۱٫۴DL+1.7LL+1.875(±EXN±۰٫۳EY))

۲۳~۲۶) ۰٫۷۵(۱٫۴DL+1.7LL+1.875(±EXP±۰٫۳EY))

۲۷~۳۰) ۰٫۷۵(۱٫۴DL+1.7LL+1.875(±EYP±۰٫۳EX))

۳۱~۳۴) ۰٫۷۵(۱٫۴DL+1.7LL+1.875(±EYN±۰٫۳EX))

۳۵~۳۸) ۰٫۹DL+1.43(± EXN±۰٫۳EY))

۳۹~۴۲) ۰٫۹DL+1.43(± EXP±۰٫۳EY)

۴۳~۴۶) ۰٫۹DL+1.43(± EYP±۰٫۳EX)

۴۷~۵۰) ۰٫۹DL+1.43(± EYN±۰٫۳EX)

۵۱~۵۸) ۰٫۷۵(۱٫۴DL+1.7LL+1.875(± EXP±۰٫۳EY±۰٫۳EZ))

۵۹~۶۶) ۰٫۷۵(۱٫۴DL+1.7LL+1.875(± EXN±۰٫۳EY±۰٫۳EZ))

۶۷~۷۴) ۰٫۷۵(۱٫۴DL+1.7LL+1.875(± EYP±۰٫۳EX±۰٫۳EZ))

۷۵~۸۲) ۰٫۷۵(۱٫۴DL+1.7LL+1.875(± EYN±۰٫۳EX±۰٫۳EZ))

۸۳~۸۶) ۰٫۷۵(۱٫۴DL+1.7LL+1.875(+ EZ±۰٫۳EX±۰٫۳EY))

۸۷~۹۰) ۰٫۷۵(۱٫۸۷۵(- EZ±۰٫۳EX±۰٫۳EY))

۹۱~۹۸) ۰٫۹DL+1.43(± EXP±۰٫۳EY±۰٫۳EZ))

۹۹~۱۰۶) ۰٫۹DL+1.43(± EXN±۰٫۳EY±۰٫۳EZ)

۱۰۷~۱۱۴) ۰٫۹DL+1.43(± EYP±۰٫۳EX±۰٫۳EZ))

۱۱۵~۱۲۲) ۰٫۹DL+1.43(± EYN±۰٫۳EX±۰٫۳EZ))

۱۲۳~۱۲۶) ۰٫۹DL+1.43(+ EZ±۰٫۳EX±۰٫۳EY))

۱۲۶~۱۳۰) ۱٫۴۳(- EZ±۰٫۳EX±۰٫۳EY))

Concrete Code of Iran (CCI: ABA) Load Combinations

DC1: 1.25 D
DC2: 1.25 D + 1.50 L

DC3: D + 1.2 L +1.2 EXP
DC4: D + 1.2 L +1.2 EXN
DC5: D + 1.2 L – ۱٫۲ EXP
DC6: D + 1.2 L – ۱٫۲ EXN

DC7: D + 1.2 L +1.2 EYP
DC8: D + 1.2 L +1.2 EYN
DC9: D + 1.2 L – ۱٫۲ EYP
DC10: D + 1.2 L – ۱٫۲ EYN

DC11: 0.85 D +1.2 EXP
DC12: 0.85 D +1.2 EXN
DC13: 0.85 D –۱٫۲ EXP
DC14: 0.85 D –۱٫۲ EXN

DC15: 0.85 D +1.2 EYP
DC16: 0.85 D +1.2 EYN
DC17: 0.85 D –۱٫۲ EYP
DC18: 0.85 D –۱٫۲ EYN

DC19: D + 1.2 L +1.2 (EXP + 0.3EY)
DC20: D + 1.2 L +1.2 (EXP – 0.3 EY)
DC21: D + 1.2 L – ۱٫۲ (EXP + 0.3EY)
DC22: D + 1.2 L – ۱٫۲ (EXP – 0.3 EY)

DC23: D + 1.2 L + 1.2 (EXN + 0.3EY )
DC24: D + 1.2 L + 1.2 (EXN – 0.3EY )
DC25: D + 1.2 L – ۱٫۲ (EXN + 0.3EY )
DC26: D + 1.2 L – ۱٫۲ (EXN – 0.3EY )

DC27: D + 1.2 L + 1.2 (EYP + 0.3EX )
DC28: D + 1.2 L + 1.2 (EYP – 0.3EX )
DC29: D + 1.2 L – ۱٫۲ (EYP + 0.3EX )
DC30: D + 1.2 L – ۱٫۲ (EYP – 0.3EX )

DC31: D + 1.2 L + 1.2 (EYN +0.3EX )
DC32: D + 1.2 L + 1.2 (EYN – 0.3EX )
DC33: D + 1.2 L – ۱٫۲ (EYN +0.3EX )
DC34: D + 1.2 L – ۱٫۲ (EYN – 0.3EX )

DC35: 0.85 D + 1.2 (EXP + 0.3EY )
DC36: 0.85D + 1.2 (EXP – 0.3 EY )
DC37: 0.85D – 1.2 (EXP + 0.3EY )
DC38: 0.85D – 1.2 (EXP – 0.3 EY )

DC39: 0.85 D + 1.2 (EXN + 0.3EY )
DC40: 0.85 D + 1.2 (EXN – 0.3EY )
DC41: 0.85 D – ۱٫۲ (EXN + 0.3EY )
DC42: 0.85 D – ۱٫۲ (EXN – 0.3EY )

DC43: 0.85 D + 1.2 (EYP + 0.3EX )
DC44: 0.85 D + 1.2 (EYP – 0.3EX )
DC45: 0.85 D – ۱٫۲ (EYP + 0.3EX )
DC56: 0.85 D – ۱٫۲ (EYP – 0.3EX )

DC47: 0.85 D + 1.2 (EYN +0.3EX )
DC48: 0.85 D + 1.2 (EYN – 0.3EX )
DC49: 0.85 D – ۱٫۲ (EYN +0.3EX )
DC50: 0.85 D – ۱٫۲ (EYN – 0.3EX )

ACI 318-99 Load Combinations

۱٫۴D
۱٫۴D +1.7 L
۰٫۷۵( ۱٫۴D + 1.7L + 1.87 Epx )
۰٫۷۵( ۱٫۴D + 1.7L – 1.87 Epx )
۰٫۷۵( ۱٫۴D + 1.7L + 1.87 Enx )
۰٫۷۵( ۱٫۴D + 1.7L – 1.87 Enx )
۰٫۷۵( ۱٫۴D + 1.7L + 1.87 EpY )
۰٫۷۵( ۱٫۴D + 1.7L – 1.87 EpY )
۰٫۷۵( ۱٫۴D + 1.7L + 1.87 EnY )
۰٫۷۵( ۱٫۴D + 1.7L – 1.87 EnY )
۰٫۹( D + 1.43EpX)
۰٫۹( D – 1.43EpX)
۰٫۹( D + 1.43EnX)
۰٫۹( D – 1.43EnX)
۰٫۹( D + 1.43EpY)
۰٫۹( D – 1.43EpY)
۰٫۹( D + 1.43EnY)
۰٫۹( D – 1.43EnY)
۰٫۷۵( ۱٫۴D + 1.7L + 1.87 EZ + 0.3*1.78EX )
۰٫۷۵( ۱٫۴D + 1.7L + 1.87 EZ – 0.3*1.78EX )
۰٫۷۵( ۱٫۴D + 1.7L + 1.87 EZ + 0.3*1.78EY )
۰٫۷۵( ۱٫۴D + 1.7L + 1.87 EZ – 0.3*1.78EY )
۰٫۹( D + 1.43EZ + 0.3*1.43EX)
۰٫۹( D + 1.43EZ – 0.3*1.43EX)
۰٫۹( D + 1.43EZ + 0.3*1.43EY)
۰٫۹( D + 1.43EZ – 0.3*1.43EY)
۰٫۷۵(۱٫۴D + 1.7L +1.87EX + 0.3*1.87EY)
۰٫۷۵(۱٫۴D + 1.7L +1.87EX – 0.3*1.87EY)
۰٫۷۵(۱٫۴D + 1.7L – 1.87EX + 0.3*1.87EY)
۰٫۷۵(۱٫۴D + 1.7L – 1.87EX – 0.3*1.87EY)
۰٫۷۵(۱٫۴D + 1.7L +1.87EY + 0.3*1.87EX)
۰٫۷۵(۱٫۴D + 1.7L +1.87EY – 0.3*1.87EX)
۰٫۷۵(۱٫۴D + 1.7L – 1.87EY + 0.3*1.87EX)
۰٫۷۵(۱٫۴D + 1.7L – 1.87EY – 0.3*1.87EX)

EX : بار زلزله در جهت X بدون در نظر گرفتن پیچش تصادفی
EY : بار زلزله در جهت Y بدون در نظر گرفتن پیچش تصادفی
EpX: بار زلزله در جهت X با در نظر گرفتن پیچش تصادفی با علامت مثبت
EnX : بار زلزله در جهت X با در نظر گرفتن پیچش تصادفی با علامت منفی
EZ : بار قایم زلزله

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: