۴۶۸×۶۰ content ad

News Box

۴۶۸×۶۰ content ad

News picture

۴۶۸×۶۰ content ad

علت هم پایه کردن برش های دینامیکی

علت هم پایه کردن برش های دینامیکی
  علت هم پایه کردن برش های دینامیکی این هست که نیروی زلزله ایجاد شده در طبقات که مبنای طراحی قرار میگیرد ، مجموعا برشی به اندازه برش پایه دینامیکی ایجاد میکنه ، و عل...
ادامه مطلب
۴۶۸×۶۰ content ad