error های نرم افزار etabs

error های نرم افزار etabs

برخی از مهمترین error های نرم افزار etabs که معمولا در تفسیر انها همکاران طراح دچار ابهام و اشکال هستند و طی چندین سال گذشته با سوالات زیادی توسط همکاران مواجه شدم ، که با تلاش حقیر و چند تن از همکارای از منابع مختلف استخراج و صحت سنجی شده

امید است که مفید فایده برای همکاران باشد

 

error # 1

شکست فشاری مقطع بتنی

error # 2

آرماتور مورد نیاز از حداکثر آیین نامه بیشتراست

error # 3

تنش برشی بیش از حداکثر مجاز

error # 4

طراحی خمشی ستون قابل محاسبه نمیباشد.

error # 5

عامل بار محوری ستون بیش از نیروی اویلر است.

errir # 6

آرماتور مورد نیاز ناحیه ای از ستون از حد مجاز فراتر رفته است.

error # 7

عدم محاسبه ظرفیت خمشی برای طراحی برشی

error # 11

ظرفیت فشاری محوری برای بتن بیش از حد آیین نامه ای است.

error # 12

تیرهای قاب به ستون دارای خروج از مرکزیت هستند.

error # 13

پیچش از حد مجاز فراتر رفته است.

error # 14

آرماتور به کار رفته از حداقل آیین نامه کمتر است.

error # 15

آرماتور به کار رفته از حداکثر آیین نامه بیشتر است.

error # 16

آرماتور پیچشی به کار رفته از حداقل آیین نامه کمتر است.

error # 23

هیچ تیری در بالای ستون وجود ندارد.نسبت ظرفیت تیر / ستون اجباری نیست.

error # 24

حداقل یک تیر در بالای ستون بتن ندارد و نسبت ظرفیت تیر / ستون محاسبه نشده است.

error # 25

ستون در بالا بتن ندارد.نسبت ظرفیت تیر / ستون محاسبه نشده.

error # 26

نسبت ظرفیت تیر / ستون محاسبه نشده است.

error # 27

ستون انعطاف پذیر نیست , کنترل برش در ناحیه اتصال اجباری نیست.

error # 28

بار لرزه ای نیست , کنترل برش در ناحیه اتصال اجباری نیست.

error # 29

هیچ تیری در بالای ستون وجود ندارد . کنترل برش در ناحیه اتصال اجباری نیست.

error # 30

حداقل یک تیر در بالای ستون بتن ندارد.

error # 31

ستون در بالا بتن ندارد , کنترل برش در ناحیه اتصال اجباری نیست.

error # 32

کنترل برش در ناحیه اتصال اجباری نیسست

error # 33

نسبت ظرفیت تیر / ستون بیشتر از حد مجاز است.

error # 34

برش در ناحیه اتصال بیشتر از حد مجاز است.

error # 35

نسبت ظرفیت بیشتر از حد مجاز است.

error # 36

تمامی تیرهای اطراف اتصال طراحی نشده اند و نسبت ظرفیت تیر / ستون محاسبه نشده است.

error # 37

حداقل یکی از تیرهای اطراف اتصال گسیخته شده و نسبت ظرفیت تیر / ستون محاسبه نشده

error # 38

ستون بالای اتصال طراحی نشده است و نسبت ظرفیت تیر / ستون محاسبه نشده است.

error # 39

ستون بالای اطراف اتصال گسیخته شده است و نسبت ظرفیت تیر / ستون محاسبه نشده است.

error # 40

تمامی تیرهای اطراف اتصال طراحی نشده اند و نسبت طرفیت برش در ناحیه اتصال محاسبه نشده.

error # 41

حداقل یکی از تیرهای اطراف اتصال گسیخته شده و نسبت طرفیت برش در ناحیه اتصال محاسبه نشده.

error # 42

ستون بالای اتصال طراحی نشده است و نسبت ظرفیت برش در ناحیه اتصال محاسبه نشده است.

error # 43

ستون بالای اطراف اتصال گسیخته شده است و نسبت ظرفیت برش در ناحیه اتصال محاسبه نشده است.

error # 45

تنش برشی ناشی از نیرو برشی و لنگر پیچشی بیشتر از حد مجاز است.

error # 112

عدم وجود فضای کافی برای ادامه کار

error # 480

عدم وجود فضای گرافیکی کافی برای ادامه کار نرم افزار

 

امید علیانپور

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: