رفع خطای THE SOLUTION LOST 6.7 DIGITS OF ACCURACY

رفع خطای زیر در نرم افزار Etabs:

“***WARNING*** THE SOLUTION LOST 6.7 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 11484 LOCATED AT X = 1414.000, Y = 698.444444, Z = 1056.000, STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 2.6116E+10”

این خطا مربوط به ناپایداری حل عددی میباشد. کاهش دقت حل اعداد در هنگام آنالیز.

معمولا اگر گره ها یا المان های جدا قرارگیرند .
در مدلهای خیلی بزرگ.
وقتی اعضا با سختی های مختلف به یک گره بصورت مشترک وصل شوند.
هنگام نسبت دادن سقف صلب به یک عضود غیر صلب.
وقتی که چندین آزادسازی در گره نسبت داده شود که باعث شود درجه آزادی گره بدون سختی شود و تنها قرار گیرد.
در سقفهای نامنظم که تعدادشان در سازه زیاد است.
این خطا داده میشود.

اگر مقادیر کاهش دقت از ۶ رقم کمتر شود این خطا نمایش داده نمیشود.
اگر بین ۶-۱۱ باشد خطا نمایش داده میشود ولی نتایج را میتوان پذیرفت.
اگر بیشتر از ۱۱ باشد سازه ناپایدار و نتایج قابل قبول نمیباشد.

راه حل:

هرکدام از مراحل زیر را انجام دهید اگر درست نشد به مرحله بعد بروید.

۱-به منوی option رفته و گزینه Tolerance را باز نمایید. پیش فرض نرم افزار ۰٫۰۰۱ متر میباشد. آنرا به ۰٫۰۱ یا ۰٫۱ تغییر دهید.

۲-مش سقفها را ریزتر کنید.

۳- ضرائب ترکیب بار Pdelta را به واحد تغییر دهید و تعداد itration را عدد ۵ بذارید.

۴- در تحلیل دینامیکی از روش بردار ویژه eigen استفاده شود و تعداد حداکثر مودها را سه برابر سقفهای صلب یا شش برابر سقف های غیرصلب قرار دهید.

۵-نسبت دادن ۶ درجه آزادی به تمام گره های سازه .

۷- برداشتن تیک lumped در Mass source.

نویسنده:
ایمان نخعی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: