امکانات ETABS 2018

امکانات ETABS 2018

بخش های جدید در ETABS 2018 :

– ایتبز ۲۰۱۸ فقط برای سیستم های ۶۴ بیتی میباشد.
-بهبود گزینه های مشبندی برای کفها و دیوارها و قسمتهای منحنی. دستور تبدیل مشبندی به مشبندی کاربر. آوردن مشبندی بصورت فایل DXF.

– المان لینک برای فنر خطی و فنر سطحی برای آنالیز خطی و غیرخطی.
-خصوصیات جدید برای المان لینک.

-بهبود و گزینه های جدید در ایجاد مفاصل تیر،ستون،دیوار در تحلیل غیرخطی.

-اضافه شدن ناحیه سختی بصورت اتوماتیک در بالای ستون و دیوار.


-اضافه شدن آیین نامه Asce7-16 برای بار باد، زلزله، گزینه های تحلیل طیفی.
-اندازه فایلهای ذخیره شده در آنالیز بخصوص در تحلیل غیرخطی کاهش یافته است.
– کنترل جابجایی چندگانه در تحلیل غیرخطی برای همگرایی بهتر در آنالیز.
-بهبود همگرایی تحلیل برای کنترل جابجایی در تحلیل استاتیکی غیرخطی.


-بهبود تحلیل پوش آور با گزینه event-to-eventو همگرایی بهتر این تحلیل و کاهش اندازه فایلهای ذخیره.
-تغییر مقدار Age در تحلیل staged construction از صفر به ۱.
-افزایش سرعت بالا در تحلیل های غیرخطی.
-عملکرد جدید stage construction با change section&Age .

قابلیت نمایش طیف پاسخ رکوردها به صورت همزمان در یک نمودار

-افزایش سرعت طراحی با اضافه شدن طراحی چند المان بصورت موازی که بزودی در منوی option گذاشته خواهد شد.
-بهبود روش Srss برای محاسبه ضریب PMM در آیین نامه Aisc-10 و Aisc-5 .
طراحی بر اساس آیین نامه Aisc 360-16 و Aisc341-16 و کنترل اتصالات از پیش تایید شده براساس Aisc-358-16.


طراحی لرزه ای در تمام آیین نامه های طراحی قاب بتنی و محاسبه نسبت ظرفیت تیر به ستون بر اساس طراحی ستون.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: