صفحه اصلی – دو سایدبار
بار برف در سوله

بارگذاری نامتوازن برف برای بامهایی با شیب حداقل دوطرفه اعمال میشود. یعنی بامهایی که حداقل دارای دو ش...

کنترل سیستم های دوگانه

در خصوص سیستم های دوگانه تاکنون مطاب بسیاری منتشر گردیده است و همچنان برخی سوالات مهم مهندسین طراح س...

موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

  ارزیابی لرزه‌ای پل‌های قوسی بتن‌آرمه مقاوم‌سازی شده. بررسی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای برشی پیش‌س...

بار برف در سوله

بار برف در سوله
بارگذاری نامتوازن برف برای بامهایی با شیب حداقل دوطرفه اعمال میشود. یعنی بامهایی که حداقل دارای دو شیب متفاوت در دو جهت هستند. سوله ها عمدتاً شامل این بارگذاری نامتوازن ه...
ادامه مطلب