صفحه اصلی – سایدبار چپ
برسی عمیق سیستم های دوگانه

  متن زیر از کانال دکتر اباذر اصغری اقتباس شده است که به موضوع حداکثر ارتفاع مجاز سیستم های دوگانه و نیز فلسفه عملک...