صفحه اصلی – سایدبار چپ
بار برف در سوله

بارگذاری نامتوازن برف برای بامهایی با شیب حداقل دوطرفه اعمال میشود. یعنی بامهایی که حداقل دارای دو شیب متفاوت در دو جهت...