تشریح منوی ANALYZE

تشریح منوی ANALYZE

منوی ANALYZE:

تحلیل سازه علمی است که عمل نیروها را روی سازه بررسی می‌نماید و به‌عبارت‌دیگر تأثیر و نحوه انتقال نیروهای مؤثر به سازه که توسط اجزای آ از نقاط تأثیر به تکیه‌گاه هدایت می‌گردند ، توسط علمی که تحلیل سازه نامیده می‌شود موردبررسی و مطالعه قرار می‌گیرد . هدف از تحلیل ، بررسی پایداری سازه ، تعیین واکنش تکیه‌گاهی ، تعیین نیروهای دالی ، محاسبه تغییر شکل سازه می‌باشد .

آنالیز سازه توسط تحلیل ماتریسی و درجه آزادی و سختی‌های مصرف‌شده انجام می‌شود که بعدازآن می‌توانیم تمام نیروهای اعضا مانند ستون ، تیر ، تغییر مکان و جرم سازه را مشاهده کنیم .

Set Analysis Option:

تنظیمات مربوط به آنالیز سازه

Building Active Degrees Of Freedom

تعیین درجات آزادی

در سازه‌های سه‌بعدی می‌بایست ۶ درجه آزادسازی را فعال کنیم بنابراین از گزینه‌ی۳DFULL استفاده می‌کنیم .

Set Dynamic Parameters :

تنظیم پارامترهای مربوط به تحلیل دینامیکی:

در قسمت تعداد مدهای ارتعاشی ، تخمین این تعداد مد نوسان یک سازه در ابتدای کار باید با قضاوت مهندسی و حدس اولیه انجام شود. تعداد مدهای نوسان یک سازه اگر سقف‌ها به‌صورت صلب تعریف‌شده باشند سه برابر تعداد طبقات و در غیر صلب بودن شش برابر تعداد طبقات است. بعد از واردکردن این عدد بر دکمه‌یOK کلیک می‌کنیم ( پنج طبقه = ۳*۵ ) .

 


۱ : کنترل عدم یا هشدار در حین عملیات تحلیل :

برای اینکه مطمئن باشیم آنالیز بدون مشکل انجام‌شده به منوی File/Last Analysis Run Log مراجعه کرده که فرآیند بررسی آنالیز سازه در آن جهت درج‌شده است. باید به متن دقت شود که در متن پیغام خطا (ERROR) و یا اخطار( هشدار ) (WARNING) وجود ندارند.

Warning  : بدین معنی می‌باشد که مشکلی در مدل مشاهده‌شده و نرم‌افزار آن را به‌نوعی رفع کرده است اما بهترین حالت این است که خودمان درست انجام دهیم .

علت به وجود آمدن هشدار :

الف خطا در تعریف Material های فولاد و بتن

ب بارگذاری‌های زیاد و اشتباه

ج رسم اشتباه تیر یا ستون

د اشتباه و خطا در تعریف‌ها

Error : بدین معنی است که مشکلی در مدل مشاهده‌شده و نرم‌افزار قادر به رفع آن نیست. در ین حالت عملیات تحلیل به پایان نمی‌رسد .

علت به وجود آمدن خطا :

الف وضعیت نامناسب گیردار اعضای خمشی

ب عدم اتصال تیر به ستون

ج – خطا در تعریف Material های فولاد و بتن

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: