طراحی وصله ستون فولادی

جزییات مورد قبول برای وصله ستونها

شکل الف: اتصال مستقیم بال با جوش لب به لب و اتصال جان با ورق وصله
در مواردی مورد استفاده قرار میگیرد که ارتفاع جان دو نیمرخ ستون یکی باشد. از این وصله در ستون های سبک و با نظارت دقیق جوش استفاده میشود.

وصله ستون فولادی

۲. شکل ب: اتصال با ورق وصله بال و جان با نیمرخ های هم اندازه برای دو ستون تحتانی وفوقانی، توجه شود که ورق های وصله ابتدا به ستون تحتانی در کارخانه جوش می شوند و جوش آنها به ستون فوقانی در کارگاه بعد از نصب انجام میشود.

 

٣. شکل پ: اتصال با ورق وصله بال و جان وقتی که نیمرخ های فوقانی و تحتانی هم اندازه نیستند. ضخامت ورق پرکننده بیش از ۷ میلی متر است و باید ابعاد آن بزرگتر از ورق وصله باشد و با جوشی هم مقاومت با جوش ورق وصله، به ستون متصل شود.

 

۴. شکل ت: همان اتصال نوع ۳ است که در آن ضخامت ورق پرکننده کمتر از ۷ میلی متر میباشد. لبه ورق وصله بال با ورق پرکننده به صورت همباد درآمده و طی عمل جوشکاری، با ورق اتصال ذوب و یکپارچه می شود. ضخامت ورق پرکننده باید به بعد ساق جوش محاسباتی ورق وصله اضافه شود. در وصله های پیچی، ورق پرکننده بدون توجه به ضخامت آن، همباد ورق اتصال در نظر گرفته میشود.

۵ شکل ث: اتصال دو ستون را با صفحه سر واسطه نشان می دهد. از این جزییات وقتی استفاده میشود که اختلاف أبعاد دو ستون فوقانی و تحتانی بیش از ۵۰ میلی متر باشد.

۶ شکل ج: اتصال دو ستون ساخته شده از ورق را نشان می دهد که در آن با افزایش ضخامت بال ستون ضعیفتر در فاصله ای از اتصال، ابعاد دو ستون همسان شده اند. در ادامه شکل ۱۰۹ جزییات وصله های پیچی ستونها نشان داده شده است.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: