سختی طبقه Story st

سختی طبقه Story st

روش های متداول تخمین سختی طبقات Story stiffness

این مطلب به نقل از کانال دکتر اباذر اصغری انتشار می گردد:

در استاندارد ۲۸۰۰ ایران در تامین برخی از الزامات تحلیل و طراحی ساختمان ها در برابر زلزله به دفعات به عبارت سختی طبقه اشاره شده است . در این استاندارد و بخش تعاریف، سختی طبقه چنین تعریف شده است:

سختی طبقه برابر مجموع سختی جانبی اعضای باربر جانبی آن طبقه است . برای محاسبه مقدار آن می توان تغییرمکان جانبی واحدی را به سقف طبقه مورد نظر وارد کرد و کلیه طبقات زیرین را بدون حرکت جانبی درنظر گرفت.

در این یادداشت سعی خواهد شد ابتدا به مفهوم سختی طبقه پرداخته شود سپس در ادامه به چهار روش متداول تخمین سختی طبقات و نیز به نقاط قوت و ضعف آن ها اشاره خواهد شد .

 

نحوه ی محاسبه ی مقاومت جانبی طبقه

 

در این بررسی ضمن پرداختن به جزئیات این روش ها، ارجمه به روشی که در نرم افزار Etabs مورد استفاده قرار گرفته است  مناسب ترین روشی که مبتنی بر مشخصه های دینامیکی ساختمان است، برای استفاده در کاربردهای عملی پیشنهاد خواهد شد.

 

 

story stiffness
story stiffness
story stiffness
story stiffness

story stiffness
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: