مفهوم Drift

در عرف مهندسی کشور ما، از عبارت Drift (رانش یا همان جابجایی) به عنوان جابجایی نسبی ایجاد شده تقسیم بر ارتفاع (بدون بعد) یاد می‌شود ولی در ادبیات فنی Drift به معنی جابجایی است که دارای بعد طول است. بطور کلی پارامترهای زیر را می‌توان بصورت زیر تعریف نمود:
۱- جابجایی کلی (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡): برابر است با جابجایی کلی سازه در بالاترین تراز.
۲- جابجایی نسبی بین طبقه (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟-𝑆𝑡𝑜𝑟𝑦 𝐷𝑟𝑖𝑓t): برابر است با جابجایی کلی یک طبقه منهای جابجایی کلی طبقه پایین.
۳- شاخص جابجایی کلی (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥): برابر است با جابجایی بالای سازه تقسیم بر ارتفاع سازه.
۴- شاخص جابجایی نسبی بین طبقه (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟-𝑆𝑡𝑜𝑟𝑦 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥): از تقسیم جابجایی نسبی هر طبقه بر ارتفاع آن طبقه حاصل می‌شود.
عرف مهندسی به خاطر عدم وابستگی پارامتر چهارم به ارتفاع طبقه، معمولا از آن استفاده می‌شود.

منبع: @AlirezaeiChannel

کنترل دریفت Drift در سازه های منظم و نامنظمی پیچشی

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: