اثر باوشینگر

مواد مختلف در اثر تغییر جهت رو از خود کاهش تنش سیلان نشـان مـی دهنـد. پدیـده کـاهش اسـتحکام تسلیم در اثر اعمال بار در جهت مخالف، اثر باوشینگر نامیده مـی شـود .اثـر باوشـینگر مـی توانـد نتـایج  مهمی در شکل دهی فلزات مانند خمکاری یا نورد داشته باشد
این پدیده اولین بار توسط دانشمند آلمانی یوهان باوشینگر در نمونه‌های چدنی مطالعه شده و به نام وی اثر باوشینگر نامیده می‌شود. البته این اثر تنها به کاهش تسلیم محدود نبوده و تمام منحنی تنش-کرنش را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دلیل اصلی اثر باوشینگر ماهیت ناهمگن تغییر شکل پلاستیک است که باعث ایجاد تنش پسماند در ریزساختار و انباشتگی نابجایی‌هامی‌شود. همچنین مقاومت نابجایی‌های متحرک ایجادشده در فرآیند تغییر شکل پلاستیک در برابر لغزش در جهت‌های مختلف بلوری متفاوت است . در مواد چندبلوری که مرزدانه‌ها مانعی در برابر لغزش محسوب می‌شود، این اثر محسوس‌تر است.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: