روش های اجرای پل

روش های اجرای پل

فایل PDF معرفی و تشریح روش های ساخت پل

۱-روش دهانه به دهانه Span by span

  •  نصب با استفاده از دستگاه FSM
  • روش داربست قابل حرکت Moveable Scaffolding Method
  • روش کشیدن به پهلو (لغزش به پهلو) Side Slewing Method
  •  روش استفاده از خرپای موقت

۲- اجرا به روش طرهای متعادل

۳- اجرا به روش پیشرانی (هل دادن رو به جلو) ( Incremental Launching Method  )

۴- اجرا به روش جاگذاری پیشرو Progressive Placement Method

۵- روش های ساخت  پلهای کابلی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: