ستون های قوطی (BOX)

 ستون های قوطی (BOX)

ستون های قوطی (BOX)

مقطع ۱: این نوع مقطع فقط در قاب های ساختمانی ساده (قاب ها یا ستون هایی که دارای اتصال مفصلی تیر به ستون هستند) قابل کاربرد می باشد.

مقطع۲: استفاده از این نوع مقاطع در قاب های ساختمانی ساده بلامانع است اما در قاب های خمشی نظر به این که در محل اتصالات تیر به ستون و ۳۰ سانتی متر بالا و پایین تر اتصال اجزای مقاطع ستون به یکدیگر باید از نوع شیاری باشد، از این رو استفاده از این نوع مقطع در قاب خمشی مجاز نمی باشد اما در داخل کشو برخی معتقدند استفاده از این نوع مقطع در قاب های خمشی نیز می تواند بلامانع باشد.

 

مقطع ۳: از نظر متخصصان داخل این نوع روش ساخت مناسب ترین روش ساخت بوده و قابل توجیه است. ذکر این نکته ضروری است که امروزه در برخی کشورهای پیشرفته نظیر ژاپن، از این روش ساخت استفاده نمی گردد.

مقطع ۴: استفاده از این نوع مقطع در قاب های اختمانی ساده بلامانع است اما در قاب های خمشی هرچند به اعتقاد متخصصان استفاده از این نوع مقاطع با توجه به پدیده تورق غیرمجاز است، لیکن امروزه در برخی کشورهای پیشرفته نظیر ژاپن، برای ساخت ستون های قوطی شکل از این روش ساخت استفاده می شود. متخصصان این کشور معتقدند اگر برای ورق های ستون تست تورق صورت گرفته باشد (که ضروری است) و مشکلی از این بابت وجود نداشته باشد. در این صورت استفاده از این نوع روش ساخت نه تنها مانعی ندارد بلکه قابل توصیه است.

در پیش نویس جدید مبحث دهم مقررات ملی ساختمان برای ساخت ستون‌های جعبه‌ای‌شکل در قاب های خمشی، جزئیات جدیدی پیش‌بینی شده است. در این‌گونه مقاطع اگر ضخامت ورق‌های تشکیل‌دهندۀ ستون مساوی یا کوچک‌تر از ۲۵ میلی‌متر باشد، برای جوشکاری ورق‌های ستون به یکدیگر دو گزینۀ (الف) و (ب) پیش‌بینی شده است و برش (پخ) هر یک از ورق‌ها (بدون توجه به پدیدۀ لاملار) مجاز است. اما اگر ضخامت ورق‌های تشکیل‌دهندۀ ستون بزرگتر از ۲۵ میلی‌متر باشد، در این صورت مطابق جزئیات زیر (شکل پ) باید از برش (پخ) دوطرفه استفاده شود

ستون صلیبی

شایان ذکر است که بحث پدیدۀ لاملار در موضع اتصال تیر به ستون به مراتب نگران‌کننده‌تر از موضع اتصال ورق‌های ستون به یکدیگر بوده و در پیشنویس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، الزامات و آزمایشات موردنیاز جهت حصول اطمینان از عدم وجود این عیب در فولادهای مصرفی آورده شده است.

مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (بخش لرزه ای) استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل فقط در نواحی بحرانی الزامی بوده و در نواحی میانی می توان از جوش شیاری با نفوذ نسبی نیز بهره برد. از نظر بنده در نواحی میانی می  توان ورق های پشت بند را حذف نمود و از جوش شیاری تمام عمق (مطابق جزئیات اشاره شده) استفاده کرد.

منبع: کانال دکتر اباذر اصغری

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: