دوره تناوب محاسباتی سازه

دوره تناوب محاسباتی سازه

برای استفاده از پریود سازه براساس نرم افزار، باید بیشترین مشارکت جرمی در هر جهت مد نظر قرار گیرد بعنوان مثال در جدول ارسال مشارکت جرمی در جهت y در مود چهارم بیشترین مقدار است.

برای محاسبه نیروی زلزلهEX باید از پریود مد اول (۱٫۹۷) و برای محاسبه زلزله Ey باید در شکل فوق از دوره تناوب مد چهارم (۰٫۵۴)استفاده نمایید.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: