الزامات دیوار برشی بتنی در سازه فولادی

در مواردیکه در ساختمان با اسکلت فولادی از دیوار برشی بتنی استفاده می شود، موارد زیر رعایت گردد:

موارد مشترک مربوط به ستون های فولادی غیر محاط و محاط در بتن

 • عرض تیرهای واقع در داخل دیوار برشی، به نحوی در نظر گرفته شود که آرماتورهای قائم دیوار برشی بتوانند به راحتی از کنار آن عبور داده شوند (پهنای تیر، حداقل ۱۰ سانتی متر از ضخامت دیوار کمتر باشد).
 • توالی اجرا در نقشه ذکر گردد. گزینه اول اجرای همزمان سقف و دیوار بتنی و گزینه دوم اجرای بتن سقف پس از بتن ریزی دیوار می باشد. در صورتیکه بتن ریزی دیوار پس از اجرای سقف ها انجام می گردد لازم است که تیرها
  و ستون های درگیر با دیوار برشی، برای بارهای وارده بدون حضور دیوار، کنترل شود و ملاحظات لازم در نقشه ها منظور گردد.توصیه می شود که خم میلگرد منتهی به ستون فولادی جوش شود.

 • توصیه می شود برای برشگیر از گلمیخ یا studاستفاده شود و در صورت استفاده از ناودانی، جهت ناودانی رو به بالا باشد که مانع نفوذ بتن در زیر آن نشود.

 • تیرهای خارج از مجموعه دیوار برشی و اتصالات آنها به ستون فولادی، با توجه به نقش آنها به عنوان ،Collector باید برای نیروی کششی و فشاری کلکتور طراحی شوند. (در صوررت اتصال مفصلی الزاماً از ورق جان هم استفاده
  شود)
 • در صورت استفاده از سقف های عرشه فولادی لازم است که جزئیات اجرایی دقیق و مناسب، بطوریکه ورق عرشه باعث قطع بتن دیوار نشود، ارائه گردد (خصوصاً در حالتی که کنگره های عرشه، عمود بر محور طولی تیر می باشد.)
 • جزئیات اتصال سقف با دیوار بتنی، توسط میلگردهای برش اصطکاکی (میلگرد دوخت) ارائه شود.
 • سایر ضوابط دیوار برشی، از جمله ضوابط المان مرزی، بکارگیری رکابی و .. طبق روال معمول رعایت گردد

موارد مربوط به ستون فولادی محاط در بتن

 • در این حالت جهت محاط شدن ستون فولادی، صرفاً از مقاطع Hشکل استفاده شود.
 • عملکرد مختلط دیوار و ستون، توسط تعبیه برشگیرهای مناسب تامین گردد (طبق ضوابط ستون های مختلط محاط در بتن.)
 • به ستون مورد نظر Pierهمنام با دیوار اختصاص داده شود و دیوار برشی طبق روال معمول طراحی گردد.
 • در این حالت ستون فولادی باید تحت ترکیبات بار طراحی ثقلی و لرزه ای در جهت قاب خمشی تنها، جوابگو باشد(می تواند به همراه بتن دور آن بصورت کامپوزیت طراحی شود).
 • ابعاد ستون فولادی با توجه به تیرها و اتصالات فولادی متصل شونده به آن درنظر گرفته شود و حداقل فاصله نقاط گوشه ستون فولادی از هر وجه دیوار حداقل ۱۰سانتی متر لحاظ گردد

 • آرماتورهای افقی دیوار تا پشت ستون فولادی امتداد یابند (به همراه قلاب انتهایی).
 • جهت جلوگیری از تداخل میلگردهای قائم اطراف ستون فولادی با کف ستون، یا باید عرض دیوار را در نواحی انتهایی افزایش داد و یا تیپ کف ستون مجزا با ابعادی که آرماتورهای قائم دیوار به راحتی از کنار آن عبور کنند، در نظر
  گرفته شود (همچنین می توان در کف ستون، سوراخ های اضافی جهت عبور میلگرد قائم دیوار تعبیه نمود.)
 • ستون فولادی درون دیوار باید تحت ترکیبات بار ثقلی جوابگو باشد.
 • اتصال تیر به جان ستون فولادی باید از نوع مفصلی باشد (توصیه می شود جهت سهولت اجرایی اتصال مذکور با ورق جان انجام شود).
 • سطح مقطع ستون فولادی حداقل %۱مساحت کلی ناحیه مرزی باشد
 • اطراف هسته فولادی باید توسط آرماتورهای قائم و خاموت های عرضی محصور گردد.
 • حداقل نسبت آرماتورهای قائم اطراف هسته فولادی حداقل ۰٫۰۰۴باشد.

 • خاموت های عرضی باید ضوابط المان مرزی دیوار (با توجه به شکل پذیری متناظر) را تامین نمایند
 • با توجه به توالی اجرای اسکلت، امکان استفاده از خاموت بسته در اطراف هسته فولادی وجود نخواهد داشت، لذا می توان از دوقطعه میلگرد استفاده نمود. یک میلگرد به شکل Uکه در دو انتها دارای قلاب ۱۳۵ درجه باشد و میلگرد گوشه ستون را در برگیرد و میلگرد دیگر به شکل قلاب دوخت که با میلگرد اول تشکیل یک خاموت بسته
  می دهد. همچنین خاموت ها در ارتفاع عضو چرخانده شوند تا محل قلاب همواره در یک ناحیه قرار نگیرد

موارد مربوط به ستون فولادی غیر محاط در بتن

 • در این حالت ستون فولادی باید بطور مستقل تحت ترکیبات بار عادی(اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی) و ترکیبات بار تشدید یافته(فقط نیروی محوری) طراحی و کنترل گردد.
 • با توجه به ضعف نرم افزار های موجود برای منظور نمودن مناسب اندرکنش دیوار بتنی و ستون متصل به آن، می توان سختی محوری ستون ها (پارامتر )Aرا طبق ضریب اصلاح سختی دیوار کاهش داد.
 • عملکرد مختلط دیوار و ستون، توسط تعبیه برشگیرهای مناسب تامین گردد.

 • نیازی به اختصاص Pierبه ستون مورد نظر نمی باشد.
 • در این حالت ابعاد مقطع ستون، کف ستون و تعداد بولت های کف ستون نسبت به حالتیکه ستون فولادی در بتن محاط باشد، بیشتر خواهد بود و از نظر اجرایی مشکل تر می باشد.
 • فاصله و شکل هندسی برشگیرها با محاسبه جریان برش تحت زلزله تشدید یافته تعیین می گردد

 

برگرفته از راهنمای طراحی سازه نظام مهندسی تهران

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: