حداقل آرماتور در فونداسیون

حداقل آرماتور در فونداسیون

حداقل آرماتور خمشی در پی‌های شبکه‌ای

مطابق آیین‌نامه ACI 318-19 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (۱۳۹۹) حداقل آرماتور خمشی در پی‌های شبکه‌ای باید برابر ۰٫۰۰۱۸bh و در وجه کششی قرار داده شود. در نواحی از پی که تحت فشار است، می‌تواند نصف مقدار فوق را قرار داد. اما به دلیل اینکه وجه کششی در پی‌های شبکه‌ای تحت ترکیب بارهای متفاوت تغییر خواهد کرد، مهندسین مقدار ۰٫۰۰۱۸bh را در هر دو وجه پی شبکه‌ای قرار می‌دهند (فرض منطقی).

برخی مهندسین معتقد هستند که باید حداقل آرماتور خمشی در این پی‌ها مطابق ضوابط تیرها باشد. این دیدگاه برای پی‌های شبکه‌ای خیلی منطقی نیست و منجر به افزایش میزان آرماتور به مقدار قابل‌توجه خواهد شد که این سختگیری برای پی‌ها الزامی نخواهد بود. چون اساساً حداقل آرماتور خمشی برای تیرها با ضریب اطمینان نزدیک به ۲ در آیین‌نامه پیشنهاد شده است که این ضریب اطمینان برای پی‌ها منطقی و کاربردی نیست.

در برخی مراجع پیشنهاد شده است که حداقل آرماتور خمشی در پی‌های شبکه‌ای به نحوی انتخاب گردد که ظرفیت اسمی خمشی در مقطع از ۱٫۲ برابر لنگر ترک‌خوردگی آن مقطع کمتر نباشد. به عبارتی رابطه Mn≥۱٫۲Mcr برقرار باشد. این ضابطه برای بتن‌های با f’c کم (۲۵Mpa و کمتر) با در نظر گرفتن حداقل آرماتور به میزان ۰٫۰۰۱۸bh اقناع می‌گردد. اما برای بتن‌های با مقاومت بالاتر این‌گونه نیست و بهتر است میزان حداقل آرماتور خمشی در پی‌های شبکه‌ای را بیشتر از ۰٫۰۰۱۸bh منظور کرد.

برای درک بهتر، ضابطه پیشنهادی Mn≥۱٫۲Mcr را توسعه دادم و با فرضیات هندسی ساده کننده، رابطه ساده‌شده آن در شکل ضمیمه ارائه شده است. همان‌طور که واضح است، برای f’c برابر ۳۰MPa و بیشتر بهتر است از مقادیر پیشنهادشده به‌عنوان حداقل آرماتور خمشی در پی‌های شبکه‌ای استفاده شود.

 

منبع: کانال مهندس سلطان آبادی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: