سیستم های دوگانه

سیستم های دوگانه

برخی نکات مهم از  صورتجلسه  کمیته_کنترل_نقشه جلسه ۲۶ آذر ۹۶ ، قابل توجه مهندسان  طراح سازه:

۱- در سیستم های  دوگانه جهت کنترل قاب خمشی برای تحمل ۲۵ درصد نیروی  زلزله باید از کمک ستون یا  المان_مرزی کنار دیوار به تحمل نیروی جانبی صرفنظر شود. بر این اساس باید این ستون در صفحه دیوار به صورت دوسرمفصل و برای عمود بر صفحه دیوار گیردار تعریف شود. ضریب سختی این ستون و د برای خمش خارج از صفحه ۰٫۳۵ اعمال میشود. این ضریب برای دیوار در فایل اصلی حداکثر ۰٫۳۵ و در فایل ۲۵ درصد مقداری اندک باید لحاظ شود. توزیع نیروی جانبی در ارتفاع در فایل ۲۵ درصد باید مشابه فایل اصلی باشد.

۲- در طراحی سیستم  قاب_ساده و دیوار برشی بتنی ، دیوارها باید برای صددرصد نیروی زلزله و اعضای قاب باید در فایلی جداگانه برای اثر همزمان بارهای ثقلی و جانبی طراحی گردند. بررسی  نامنظمی_پیچشی باید بر اساس هر دو حالت لحاظ شود و حالت بحرانی معیار قرار گیرد. کنترل  دریفت بر اساس فایل اصلی با مشارکت دیوارهای برشی برای صددرصد نیروی زلزله انجام میشود.

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: