المان فایبر برای دیوار برشی Fiber Wall

المان فایبر برای دیوار برشی Fiber Wall

خوشبخنانه در نسخه های جدید Etabs امکان تعریف مفاصل پلاستیک گسترده (فایبر) وجود دارد، استفاده از المان فایبر برای مدلسازی رفتار غیرخطی دیوار ها بسیار موثر و مفید خواهد بود و پاسخ ها بسیار دقیق تر از مفاصل پلاستیک خواهند بود.

مراحل تعریف المان فایبر به صورت تصویری در زیر قرار داده شده:

متریال غیرخطی بتن
متریال غیرخطی میلگردها

تعریف فایبر المنت

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: