آیین نامه ی طراحی دکل های مهاری

آیین نامه ی طراحی دکل های مهاری، آنتن های مخابراتی و…
  •  آیین نامه کانادا CSA و آیین نامه ی انجمن مهندسین عمران آمریکا ASCE
  •  Guyed Transmission Antennas towers.zip
  •  ۷٫۷۶ مگابایت

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: