تعریف میانقاب 

تعریف میانقاب 

تعریف میانقاب

 

میانقاب که از واژه Infilled Frame برگرفته شده است ، به واقع پرکننده تمامی و یا بخشی از درون قاب با دیوارهایی از مصالحی نظیر آجر، بتن، بلوک، پانل‏های گچی و … می باشد، به زبانی عامیانه ، تیغه چینی بین ستون ‏ها را گویند

اثرات مثبت میانقاب‏ ها : افزایش سختی، افزایش مقاومت، کاهش تغییر مکان

اثرات منفی میانقاب‏ ها : ایجاد طبقه نرم یا ضعیف، ایجاد ستون کوتاه، پیچش در ساختمان، کاهش شکل پذیری، افزایش نیروی طراحی جانبی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: