دانلود فایل اکسل بارگذاری سازه

دانلود فایل اکسل بارگذاری سازه

 

دانلود فایل اکسل بارگذاری سازه

این فایل اکسل توسط مهندس احمد زارع نوشته شده است، اگر چه بارگذاری زلزله این فایل مربوط به ویرایش پیشین استاندارد ۲۸۰۰ می باشد ولی سایر اجزای برنامه بسیار کاربردی و موثر می باشد.

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: